OD NOWEGO ROKU WZROŚNIE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

W TYM ROKU WZROSNĄ ZAPOMOGI

Świadczenie pielęgnacyjne to jedno ze świadczeń rodzinnych, o które mogą ubiegać się osoby, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu podjęcia opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. 

Niepełnosprawnym członkiem rodziny jest osoba legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Komu przysługuje świadczenie
Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 17 ust.1), świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
– matce lub ojcu,
– opiekunowi faktycznemu dziecka,
– osobie będącej rodziną zastępczą,
– innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).
Ponadto o świadczenie mogą ubiegać się osoby spokrewnione w drugim stopniu (dziadkowie, wnuki, rodzeństwo), pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
– rodzice osoby niepełnosprawnej (oboje) nie żyją, są małoletni, są pozbawieni praw rodzicielskich lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
– poza rodzicami nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu (czyli dzieci), są małoletnie lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
– nie ma ustanowionego opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej spokrewnionej lub są ale mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.
Istotny wiek
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Osobom, które zajmują się dorosłym członkiem rodziny, czyli niespełniającym wymogu wieku – np. syn opiekuje się matką, czy niepełnosprawność powstała w wieku 30 lat – przyznawany jest specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wysokość
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 roku płaca minimalna będzie wynosiła 2250 zł). Od 1 stycznia 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosiło 1583 zł miesięcznie. W 2018 roku wynosi 1477 zł. Oznacza to wzrost o 106 zł.
Zbieg świadczeń
W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

  1. świadczenia rodzicielskiego lub
  2. świadczenia pielęgnacyjnego, lub
  3. specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
  4. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
  5. zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.
Podstawa prawna:
– Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 (M. P. poz.1099),
– Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1952, z późn. zm.).

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.