WNIOSKI KOMISJI. WYŁĄCZENIE BIBLIOTEKI ZE STRUKTUR CENTRUM KULTURY I POLEPSZENIE JEJ STANDARDU

WNIOSKI KOMISJI. WYŁĄCZENIE BIBLIOTEKI ZE STRUKTUR CENTRUM KULTURY I POLEPSZENIE JEJ STANDARDU

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Ostródzie przychyla się do wszystkich wniosków złożonych do projektu budżetu miasta na rok 2020 w zakresie oświaty, kultury i sportu oraz turystyki.

Jednakże zwraca uwagę, że jedną z najpilniejszych potrzeb, którą należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu budżetu na rok 2020 jest zapewnienie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie nowoczesnej siedziby odpowiadającej najnowszym standardom i wymogom dotyczącym obiektów bibliotecznych oraz wyłączenie ze struktur Centrum Kultury. Obecna powierzchnia użytkowa i magazynowa nie jest zgodna z przyjętymi normami i takich standardów nie spełnia.

Nie ma możliwości dostępu dla osób niepełnosprawnych. Środki na utworzenie nowej infrastruktury lub dostosowanie istniejącej można pozyskać na przykład z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” .

Niezbędną inwestycją jest również wybudowanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym ul. Plebiscytowa 50. Obecnie ani uczniowie szkoły ani mieszkańcy Osiedla Plebiscytowego nie mają możliwości korzystania z infrastruktury sportowej na świeżym powietrzu, ze względu na położenie szkoły i osiedla w oddaleniu od centrum miasta.

Jednocześnie za priorytetowe uznaje się  następujące propozycje:
1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie:
– wykonanie wskazań w Szkole w Tytule
Wykonawczym Nr PZ.5591.04.03.2019 z 26 lipca 2019 r. wystawionym przez Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie – protokół ustaleń z 26.03.2019 r. dotyczącym budynku przy ul. Piłsudskiego 4.
kwota – 75 000 zł
– remont boiska w tym zerwanie asfaltu oraz rekultywacja nawierzchni trawiastej, zamontowanie oświetlenia terenu boiska przy ul. Piłsudskiego 4 zgodnie z zaleceniami SANEPIDU.
kwota – 100 000 zł

2. Przedszkole Niepubliczne „Remiś”:
– wykonanie wskazań w Szkole w Tytule Wykonawczym
Nr PZ.5580.32.07.2013 z 04 maja 2011 wystawionym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie – instalacja oświetlenia awaryjnego i oświetlenia ewakuacyjnego.
kwota – 10 000 zł
– dokończenie inwestycji związanej z dociepleniem budynku przedszkola
kwota – 60 000 zł

3. Miejska Biblioteka Publiczna – zwiększenie środków na zakup nowości wydawniczych do poziomu obowiązujących standardów. Księgozbiór biblioteki w mieście liczącym ponad 33 tysiące mieszkańców powinien w ciągu roku wzbogacić się o 7425 pozycje – w roku 2018 z dotacji zakupiono 1460 pozycji.
kwota – 80 000 zł

4. Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna:
– całoroczne prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej.
kwota – 55 000 zł
– zabezpieczenie środków na roczną składkę członkowską na 2020 rok z tytułu przynależności do Stowarzyszenia ZLOT w wysokości
kwota – 51 400 zł.

5. Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji: – remont i renowacja trybun przy Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym ul. 3 – go Maja 19a
Kwota – 100 000 zł – budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym ul. Plebiscytowa 50 kwota – 600.000,00 zł – wymiana klimatyzacji na hali sportowo – widowiskowej przy ul. Kościuszki 22a Kwota 400.000,00 zł

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Agnieszka Karłowicz

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.