RADA GMINY BĘDZIE MOGŁA WYDAĆ POZWOLENIA NA SPOŻYWANIE ALKOHOLU W MIEJSCU PUBLICZNYM

NAPIŁA SIĘ WÓDKI W SKLEPIE, PÓŹNIEJ NAPOCZĘTĄ BUTELKĘ ODSTAWIŁA NA PÓŁKĘ

Rada gminy będzie mogła wskazać odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych – zakłada nowelizacja przyjęta przez Sejm.

Posłowie opowiedzieli się w środę za zmianami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wraz z poprawkami zaproponowanymi przez Senat.

Chodzi m.in. o zapis, który wprowadza generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych. Przepis ten doprecyzowano, tak by wyłączeniu podlegały miejsca przeznaczone do spożycia napojów alkoholowych „na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów”.

Druga poprawka wprowadza możliwość, by rada gminy mogła w określonym miejscu publicznym wprowadzić odstępstwo od generalnego zakazu spożywania alkoholu. Będzie miała taką ewentualność, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Trzecia poprawka dotyczy wejścia w życie ustawy – nowe przepisy mają wejść w życie 30 dni po ogłoszeniu.

Uchwalona nowelizacja doprecyzowuje i reguluje przepisy dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia do limitu udzielania zezwoleń na sprzedaż wszystkich napojów alkoholowych, także tych, które zawierają do 4,5 proc. alkoholu.

Nowela reguluje też problem dotyczący zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. Stanowi, że gmina będzie mogła – w drodze uchwały – ustalić maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla sołectw, dzielnic czy osiedli.
Gmina ponadto będzie miała możliwość ograniczania nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach między godz. 22 a godz. 6.

Nowelizacja wprowadza też zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Obecnie taki zakaz obowiązuje w konkretnych miejscach, m.in. na ulicach, placach, w parkach. Nowe regulacje wprowadzają szerszy, generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, jednocześnie dając samorządom możliwość wyznaczania miejsc przeznaczonych do jego spożywania.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.