TEREN NA ”AUTODROMIE” POD CMENTARZ SIĘ NIE NADAJE. CHYBIONY POMYSŁ?

TEREN NA ''AUTODROMIE'' POD CMENTARZ SIĘ NIE NADAJE. CHYBIONY POMYSŁ?

Opublikowano audyt działalności Gminy Miejskiej Ostróda. Wychodzą ”kwiatki”. Według informacji zawartych w dokumencie ówczesne władze miały świadomość, że ten teren się nie nadaje na budowę cmentarza mimo to zakupiły przestrzeń za ponad 3mln zł.

Poniżej Fragment Audytu:

Na zadłużenie Miasta Ostróda wpływa również zakup nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni blisko 90 hektarów, położonych na terenie Miasta Ostróda oraz Gminy Ostróda.
Cena zakupu nieruchomości wynosiła 3.030.178,50 zł i zgodnie z postanowieniami aktu notarialnego, płatna jest w 5 równych ratach przypadających na lata 2017-2021, każda w wysokości 606.035,70 zł.


Pismo Burmistrza Miasta Ostróda, z dnia 4 października 2016 r., stanowiło uzupełnienie wcześniejszej korespondencji, przede wszystkim w zakresie uzasadnienia dla domagania się obniżenia ceny. W treści pisma zwrócono się do Agencji Mienia Wojskowego z prośbą o rozważenie bonifikaty od 50% do 70%, za czym mają przemawiać następujące argumenty:

1. zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne określone w art. 6 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 7 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy o samorządzie gminnym (zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminy w zakresie cmentarzy gminnych oraz zieleni gminnej i zadrzewień);
2. ograniczona przydatność terenu dla potencjalnych inwestorów, spowodowaną słabą dostępnością komunikacyjną;
3. warunki geotechniczne (grunty organiczne nienośne torfy);
4. budowana napowietrzna linia wysokiego napięcia;
5. położenie na terenach zalewowych rzeki Drwęcy (wysoki poziom wód gruntowych) oraz na obszarze Natura 2000;
6. zamiar podjęcia inwestycji mających na celu poprawę skomunikowania nie-ruchomości z drogami publicznymi.

Powyższe wyraźnie wskazuje, że Burmistrz Miasta Ostróda miał wiedzę i świadomość, że teren, który zamierza nabyć na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda, cechuje się ograniczonymi możliwościami wykorzystania na jakąkolwiek działalność, co zostało również wykazane w wykonanym przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe „Geoprojekt Olsztyn” Sp. z o.o. operacie szacunkowym. Autor opracowania podkreśla, że obszar całej wycenianej nieruchomości w blisko 60% stanowi teren podmokły, który obejmuje grunty w południowej i zachodniej części działki 87/10 i niemal całość powierzchni działek 87/5, 129/3 i 129/15. Ponadto wskazano, że niedrożność części rowów skutkuje zalaniem obszarów w południowej części działki 87/10. Dlatego

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że ewentualne urządzenie cmentarza komunalnego możliwe było wyłącznie na działce 87/10, co potwierdza analiza przedstawionych na poniższej ilustracji, wstępnych granic planowanego cmentarza, wyznaczonych na działce 87/10 oraz w znikomej części na działce 129/15 (która finalnie nie została nabyta).


Nabywając działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 87/5 i 87/10, Burmistrz Miasta Ostróda nie mógł w żaden sposób zagwarantować, że zostanie ona wykorzystana na cele związane z urządzeniem cmentarza, ponieważ wyłączna kompetencja w tym zakresie należy do innej jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym zachowanie Burmistrza Miasta Ostróda nosi znamiona niedopełnienia obowiązków, które polegało na braku porozumienia z Gminą Ostróda w przedmiocie wyrażenia woli założenia cmentarza komunalnego. Natomiast nabycie nieruchomości, które nie będą służyły realizacji zadań własnych (działka 87/5), należy uznać brak zachowania zasady gospodarności, ponieważ na podstawie decyzji Burmistrza, środki publiczne z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda zostały wykorzystane z naruszeniem zasady oszczędności oraz wydajności.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.