REGULAMIN KONKURSU „FORTUNA PUCHAR POLSKI”

REGULAMIN KONKURSU "FORTUNA PUCHAR POLSKI"

REGULAMIN KONKURSU „Fortuna Puchar Polski ”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/ostrodanews), zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest „FORTUNA online zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o., z siedzibą w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, 43-400 Cieszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002455 z kapitałem zakładowym 2.376.000,00 zł, REGON 0707074000, NIP: 548-11-92- 629 (dalej: „Organizator”).

 3. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem serwisu Facebook, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook.
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem transgranicznego dostępu do Internetu).

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.

 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

 3. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne.

 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik Konkursu zapoznał się z udostępnionymi mu zasadami Konkursu określonymi w niniejszym Regulaminie oraz je akceptuje.

 5. Uczestnik Konkursu powinien posiadać prawidłowo zarejestrowane, aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook.
 6. W Konkursie można uczestniczyć wyłącznie jeden raz. Zabronione jest zakładanie lub używanie dodatkowych kont w celu ponownego uczestniczenia w konkursie.
 7. Organizator jest uprawniony do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik w ramach konkursu zamieszcza treści o charakterze bezprawnym lub w inny sposób działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody.

§3
ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 29-30.10.2020 roku.

 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie komentarza w odpowiedzi do konkursowego posta Organizatora na fanpage’u Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/ostrodanews.

 3. Pod uwagę będą brane tylko komentarze spełniające wymogi konkursu, które zostaną opublikowane od dnia 29.10.2020, od godziny 10:00, do dnia 30.10.2020, do godziny 17:59.

 4. W konkursowym komentarzu należy wskazać zwycięzcę oraz strzelca pierwszej bramki w meczu 1/16 Fortuna Pucharu Polski Sokół Ostróda – Warta Poznań.

 5. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę odpowiedzi, w których prawidłowo wytypowany został zwycięzca oraz strzelec pierwszej bramki, następnie odpowiedzi, w których wytypowany został wyłącznie prawidłowy strzelec bramki, a następnie odpowiedzi, w których wytypowany został wyłącznie prawidłowy zwycięzca meczu. W przypadku dwóch identycznych odpowiedzi decyduje kolejność dodania komentarza, zwycięża odpowiedź udzielona szybciej.

§4
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Komisja decydować będzie o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej oraz o przyznaniu nagród.

 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook najpóźniej do dnia 06.11.2020 do godziny 23:59.

 3. Nagrodą w Konkursie jest koszulka meczowa drużyny piłkarskiej Sokół Ostróda;

 4. Zwycięzcy zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem przez wiadomość prywatną w dniu poinformowania ich o zwycięstwie w Konkursie, w celu odebrania Nagrody .

 5. Niedopełnienie tego kroku w wymaganym terminie poskutkuje utratą Nagrody.

 6. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany Nagrody na inny produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.

 7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

§ 5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego etapu Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko oraz adres do korespondencji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 3. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Pozostaje to bez wpływu na prawo Uczestnika do dochodzenia przysługujących mu roszczeń w postępowaniu sądowym.

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” sp. z o.o. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz wydanych na jej podstawie ustaw i aktów wykonawczych. Wszelkie informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Uczestników można uzyskać kierując korespondencję bezpośrednio na adres wskazany powyżej, lub mailowo, pod adres: IODO@efortuna.pl
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania Nagrody i rozliczenia ewentualnego podatku (w zależności od wartości Nagrody). Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego zgłoszenie konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, tracąc również prawo do ewentualnej Nagrody.
 3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności przekazania tych danych osobowych Organizatorowi, wyłącznie w celu realizacji Konkursu przez Organizatora, które obejmują: nazwę Uczestnika w serwisie Facebook, zaś w przypadku Zwycięzcy, dodatkowo imię i nazwisko, adres e-mail.
 4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Zwycięzcy w Serwisie Facebook w postaci swojej nazwy w Serwisie Facebook.
 5. Uczestnik ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących Konkurs, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przekazane Organizatorowi, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.

 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z RODO.
 9. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane maksymalnie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników.

§ 7

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZONĄ

 1. W ramach Konkursu Organizator jest jednocześnie usługodawcą świadczonych drogą elektroniczną usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:
   • udostępnienie Regulaminu w serwisie społecznościowym Facebook;
   • umożliwienie zapoznania się z Zadaniem Konkursowym;
   • umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.
 5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari oraz profilu w serwisie Facebook.
 6. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.
 8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia

§ 5 Regulaminu.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219.t.j.).
 2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie www.facebook.com/eFortunaPL w poście konkursowym w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.