NARZUCANIE ZASTRZYKÓW PRACOWNIKOM PRZEZ PRACODAWCĘ JEST BEZPRAWNE

MIEJSKIE ŻŁOBKI W OLSZTYNIE TYLKO DLA ZASZCZEPIONYCH DZIECI

Ten post kierujemy zwłaszcza w stronę nauczycieli. Pamiętajcie, że dyrekcja szkoły nie może Was zmuszać do przyjmowania preparatu po którego zaaplikowaniu odnotowuje się coraz więcej zgonów i pogorszeń stanu zdrowia.

Poniżej prezentujemy opinię Kancelarii Prawnej Lega Artis.

 

W związku licznymi pytaniami postanowiliśmy przedstawić Państwu nasze stanowisko w tym zakresie poparte przepisami prawa, jakie obowiązują na terenie RP.
Po dokonaniu nowelizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, u jaką rząd znowelizował ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID – 19 Dz. U. 2020 Poz. 2112) nie da się nie zauważyć, iż wśród wielu nowych przepisów wprowadzono między innymi zmiany pozwalające Radzie Ministrów nałożyć w drodze rozporządzenia obowiązek stosowania „określonych środków profilaktycznych i zabiegów.”

Naszym zdaniem, jeśli posiadacie Państwo taką sytuację gdzie pracodawca, zmusza Was do szczepienia lub będzie to czynił za kilka dni z uwagi na to, że ta pseudo szczepionka dopuszczona warunkowo do użytkowania jest już w Polsce, jest niezgodne z prawem.

W tym miejscu na podstawie Konstytucji RP stwierdzić należy, iż działanie pracodawcy jest bezprawne. Zgodnie, bowiem z artykułem 32, z jakiego wynika, iż „wszyscy są wobec prawa równi”, a także „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” oraz Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka – jej art. 8, który posiada brzmienie:

[Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na świadczenia]

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9 tj.: Informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

Nie można w tym miejscu jeszcze nie powołać się na to, iż przymus do szczepienia, jaki mogą wprowadzać pracodawcy, byłoby również sprzeczny z ustawą o zawodzie lekarza oraz Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka – jej art. 8, który posiada brzmienie:

[Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego]
Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. oraz treścią art. 32 § 1 [Obowiązek uzyskania zgody pacjenta na badanie lub inne świadczenia zdrowotne] ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który jednoznacznie wskazuje, iż lekarz może prowadzić badanie […] po wyrażeniu zgody przez pacjenta.

W tym miejscu nie sposób przytoczyć i powołać się również na treść art. 39 Konstytucji RP [Zasada wolności od eksperymentów] Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Przypomnieć w tym miejscu należy o tym, że pracodawca, co wynika z art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. nie może żądać od pracownika podania informacji o stanie jego zdrowia, chyba że informacje te są niezbędne w celu skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień prawa pracy (por. wyrok SN z dnia 5 sierpnia 2008 r., I PK 37/08). Szczególny wyjątek od obowiązku zachowania tajemnicy o stanie zdrowia pracownika wskazuje przepis art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – dalej u.ś.c.m., gdzie sankcjonuje się umieszczenie na zaświadczeniu lekarskim informacji o rodzaju określonych chorób lub przyczyn niezdolności do pracy. Ustawodawca reguluje w ten sposób zasady umieszczania na zaświadczeniu tzw. kodów literowych, od A do E.

Jak widać z przepisów, wynika, iż nikt nie może przymusem zmusić nas do poddania się szczepieniu lub zadać pytanie czy zamierzacie się Państwo szczepić wg. nas na dodatek eksperymentalną szczepioną, jaka powstałą w ekspresowym terminie i nadal jest w fazie testów i oceny ryzyka, gdyż nie są znane jej skutki uboczne.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy, zatem przyjąć, że w trakcie rozmowy określone pytania zadane przez osobę prowadzącą nie mogą w żaden sposób naruszać sfery, która jest sferą osobistą. Tym samym nie można zadawać pytań o przyczynę np.: zwolnienia lekarskiego, czy przeciwwskazań medycznych do zasłaniania ust i nosa itp. Prawo do tajemnicy w tym zakresie nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Zwalnia z tego obowiązku zgoda samego pracownika. Brak jednak akceptacji na podejmowanie rozmowy w tym obszarze nie może mieć negatywnego wpływu na zatrudnienie pracownika.

Dodajmy, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 grudnia 2002 r., I PK 44/02, OSNP 2004 nr 12, poz. 209; wskazał, iż “aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu art. 229 § 4 k.p. jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której ma być dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika”.

Na tej podstawie uznać należy, że próby zmuszania pracowników przez pracodawców do szczepienia pod rygorem wyciągania daleko idących kar za nie wykonanie polecenia służbowego w zakresie zastosowania przymusu szczepienia wraz z zapowiadanymi już niejednokrotnie zwolnieniami z pracy będzie łamaniem prawa, jakiego nie wolno Państwu lekceważyć.

Zatem w przypadku pojawienia się tego problemu u Was nie należy go bagatelizować i czekać na to, co się stanie, bo może to ucichnie a zawsze reagować na takie zachowanie, zajmując pisemne stanowisko i przedkładając je pracodawcy taka, aby nie dochodziło do tego, iż pracodawca będzie posiadał podstawę do obrony, jaka wynika z tzw. zasady cichego milczenia, którą będzie zapewne próbował wykorzystać w przypadku, gdy będziecie Państwo zmuszeni do dochodzenia swoich praw przed Sądem.

Pamiętaj, że produkt ten, jaki został nazwany „szczepionką” dla niepoznaki to zwykły środek chemiczny a, przyjmując go, godzisz się na globalny eksperyment naukowy.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.