OSTRÓDA. PONAD 300TYS. NA ZADANIA PUBLICZNE

NOWY ZAWÓD W SAMORZĄDACH

Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w roku budżetowym 2018:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w zakresie:
1a) piłki nożnej – grupy młodzieżowe
1b1) piłki siatkowej dziewcząt i chłopców
1b2) piłki siatkowej dziewcząt i chłopców oraz siatkówki plażowej
1c) piłki ręcznej
1d1) żeglarstwa – regaty
1d2) żeglarstwa – grupy młodzieżowe
1e) lekkoatletyki
1f) orientacji sportowej
1g) szachów
1h) taekwon-do
1i) piłka nożna dzieci
Łączna kwota dotacji: 237.000 zł /słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych/

2. Prowadzenie informacji turystycznej 
Kwota dotacji: 40.000 zł /słownie: czterdzieści tysięcy złotych/

3. Edukacja ekologiczna, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska
3.1 Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska
3.2 Popularyzacja ekologii i ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży ze szkół ostródzkich
3.3 Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska
3.4 Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska
Łączna kwota dotacji: 42.000 zł /słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych/

4. Ochrona i promocja zdrowia oraz ratownictwo
4.1 Profilaktyka dla kobiet po mastektomii
4.2 Profilaktyka osób chorych na cukrzycę 
4.3 Organizacja profilaktycznych badań lekarskich w dni wolne od pracy
4.4 Ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (pierwsza pomoc przedmedyczna)
4.5 Ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (akwen Jez. Drwęckiego)
Łączna kwota dotacji: 20.000 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5.1 Imprezy dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Ostródy
5.2 Upowszechnianie wiedzy wśród osób starszych
5.3. Organizacja i prowadzenie warsztatów artystycznych dla mieszkańców Ostródy
5.4 Realizacja ogólnopolskich programów na rzecz seniorów zamieszkałych w Ostródzie
Łączna kwota dotacji: 26.000 zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych/

Oferty na wszystkie zadania (w jednym egzemplarzu) na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300), wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem symbolu i nazwy zadania, w terminie do dnia 23.02.2018 r. w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 (do godz. 15.30) lub przekazać korespondencyjnie na wskazany adres (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Ostródzie).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2018 r. w sali konferencyjnej nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, o godz. 9.00.
Opis zadania publicznego, wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji poszczególnego zadania oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert – zawarte są w specyfikacjach zadań, które udostępniono na stronach internetowych:
1) Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda
http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/kategoria/849/konkursy-ofert-na-2018-r..html (zakładka => organizacje pozarządowe => konkursy ofert na realizację zadań publicznych =>2018)
2) Gminy Miejskiej Ostróda
http://www.ostroda.pl/ (zakładka => komunikaty i ogłoszenia)
Wzory druków konkursowych oraz specyfikacje poszczególnych zadań publicznych, dostępne są ponadto w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie u pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych (pokój nr 115, w godz. 7.30-15.30, tel. 89 642 94 45, 89 642 94 74).
Ostróda, dnia 26 stycznia 2018 r.

Pliki do pobrania:
– Wzór oferty realizacji zadania publicznego;
– Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego;
 Ramowy wzór umowy na realizację zadania publicznego;
– Karta oceny merytorycznej oferty

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.