PSONI I PROJEKT „BEZ OGRANICZEŃ – RÓWNE SZANSE”

PSONI I PROJEKT "BEZ OGRANICZEŃ - RÓWNE SZANSE"

W marcu 2020 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu pt. „Bez ograniczeń – równe szanse” było wzmocnienie posiadanych i nabycie nowych umiejętności w zakresie rzecznictwa praw oraz podniesienie poziomu samodzielności 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Jedną z nowatorskich metod, która to umożliwia jest rozwijanie ruchu self-adwokatów tj. samodzielne lub ze wsparciem występowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) we własnych sprawach. Self-adwokatura to umiejętność ONI do efektywnego wypowiadania się, do negocjowania lub zabezpieczania swoich osobistych interesów, potrzeb oraz praw. Pierwszym krokiem dla tych działań jest aktywizowanie ONI do poznawania samego siebie, zidentyfikowania swoich silnych i słabych stron, obrony swoich interesów, wyrażania potrzeb oraz żądań. Dlatego najistotniejszym działaniem realizowanego projektu był cykl szkoleń dla self – adwokatów w oparciu o Indywidualne Plany Działania. Szkolenie obejmowało m.in. warsztaty z zakresu umiejętności społecznych niezbędnych rzecznikowi własnych praw. W ich trakcie uczestnicy nabywali wiedzę z zakresu rozwijania kompetencji społecznych, umiejętności publicznego występowania i dyskutowania. Uczestnicy utrwalali także wiedzę z zakresu języka angielskiego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że podczas działań realizowanych z grupą self – adwokatów uzyskaliśmy pomoc wolontariusza. Jego zadaniem było głównie wsparcie tych osób, które mają problem z samodzielnym wykonaniem zadań zaproponowanych przez pozostałych członków szkolenia. Niestety z uwagi na pandemię część zajęć odbywała się również w formie zdalnej.

Projekt zakładał też promowanie założeń Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ze szczególnym naciskiem na dostępność we wszystkich sferach życia, pozwalającą osobom z niepełnosprawnościami poczuć się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. W wyniku pojawienia się pandemii część zaplanowanych działań musiała ulec zmianie bądź w ogóle nie odbyła się – tak jak część szkoleń dla członków naszego Stowarzyszenia i jego pracowników. Istotny jest jednak fakt, że pomimo tak trudnej sytuacji szereg działań zostało zrealizowanych:

  • spotkania self – adwokatów z przedstawicielami instytucji samorządowych, publicznych,
  • udział self – adwokata w Sesji Rady Powiatu w Ostródzie,
  • spotkanie z uczniami.

Część działań zaplanowanych w projekcie miała na celu także wzmocnienie instytucjonalne naszego Stowarzyszenia. W związku z tym zrealizowaliśmy m.in.:

  • szkolenia dla pracowników placówek PSONI na temat tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia, których efektem było opracowanie założeń i celów każdej placówki w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, ponadto zostało opracowanych wiele informacji dla osób z niepełnosprawnościami w tekście łatwym do czytania i zrozumienia,
  • szkolenie dla pracowników merytorycznych Stowarzyszenia na temat: (Auto) motywacji w ujęciu coachingowym,
  • szkolenie dla kadry zarządzającej na temat: Rozpoznawania potencjału zespołu z wykorzystaniem narzędzi coachingowych.

Kierując się zasadą dostępności zmodernizowaliśmy stronę internetową Stowarzyszenia, aby umożliwić osobom z różnymi niepełnosprawnościami korzystanie z informacji na niej zawartych.

Realizacja projektu pn. „Bez ograniczeń – równe szanse” to działania ukierunkowane na przełamywanie barier mentalnych, zarówno uczestników projektu jak również otoczenia społecznego. To w głównej mierze przełamywanie stereotypów dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami i szerzenie idei Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Kończąc realizację projektu widzimy efekty podejmowanych działań oraz zasadność kontynuowania ich w kolejnych latach. Pojawiające się bariery są dla nas wyzwaniem i motywują nas jeszcze bardziej do dalszej pracy. Pomimo tak trudnego dla wszystkich czasu jakim jest pandemia, self – adwokaci nie poddawali się i swoimi działaniami podkreślali swoją obecność w społeczeństwie głosząc hasło „Bez ograniczeń – równe szanse”.

 

 

Kamila Włodarska

Koordynator projektu

Tu: kolorowe logo NIW i FIO (w załączeniu)

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.