UTRZYMANIE ZIELENI W PASACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU

UTRZYMANIE ZIELENI W PASACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU

W Starostwie Powiatowym w Ostródzie, 12 października 2021 r., podpisano umowę na „Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego”, która stanowi integralną część projektu pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego”, na który Powiat Ostródzki pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (Schemat A). Szacunkowa całkowita wartość projektu – 2 323 999,00 zł, w tym: dofinansowanie projektu wynosi 85%, pozostałe 15% to środki Powiatu. Planowany okres realizacji zadania: IV kwartał 2021r. – II kwartał 2023r.

Przy podpisaniu umowy uczestniczyli: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, Małgorzata Ostrowska – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, oraz Adrianna Konczanin -przedstawiciel wykonawcy Zakładu Urządzania i Utrzymania Zieleni Józef Przywoźny Adrianna Konczanin Ostróda

Projekt dotyczy ochrony zasobów przyrodniczych wybranych alei powiatu ostródzkiego. W ramach inwestycji wytypowano cenne przyrodniczo odcinki drzew przydrożnych wymagające poprawy stanu istniejących siedlisk oraz uzupełnienia celem dalszego przetrwania.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m.in.:
– usunięcie suszu gałęziowego i jemioły, a na wybranych odcinkach usunięcie licznych odrostów
– uzupełnienie zadrzewienia i zastąpienie wypadających osobników poprzez wyprowadzenie drzew alejowych z podrostu drzew w pasie drogowym i poprzez nasadzenia
– cięcia techniczne korony mające na celu usunięcie ze skrajni drogowej gałęzi kolidujących z ruchem samochodowym, a tym samym ograniczenie uszkodzeń kory i konarów stwarzających ryzyko infekcji drzewa przez grzyby i wirusy
– prześwietlenie krzewów

Zakres projektu i zastosowane rozwiązania techniczne pozwolą na przetrwanie alei a także związanych z nimi siedlisk, ważnych dla zachowania stabilności całych ekosystemów, korytarzy ekologicznych, poprawę bioróżnorodności oraz zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Warmii i Mazur.

Przedsięwzięcie jest działaniem proekologicznym, służącym poprawie i zachowaniu zasobów przyrody. Jest także rozwiązaniem promującym odpowiedzialne zachowania wobec środowiska szczególnie w odniesieniu do zagrożeń wynikających z ubożenia ekosystemów związanych z zadrzewieniami przydrożnymi.

Źródło informacji: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.