W TYM ROKU WZROSNĄ ZAPOMOGI

OSTRÓDA. XIV MIEJSKI PROGRAM PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH

49 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Ostródy, dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skorzysta w 2019 roku z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które zostały zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w […]