DOBRY ROK W ROLNICTWIE

Konferencja prasowa Prezesa Kasy Adama Sekścińskiego o działaniach KRUS w 2016 roku.

Konferencję prasową podsumowującą Dobry Rok w Rolnictwie w obszarze administracji rządowej „Rozwój wsi”, z którym związane jest ubezpieczenie społeczne rolników, Prezes Kasy Adam Sekściński rozpoczął od przedstawienia ogółu kierunków działalności Kasy w tym ubezpieczeniu oraz zaprezentowania w liczbach innych zadań zleconych. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentował na konferencji Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski. Prezesowi Kasy towarzyszyli Jego Zastępcy – Janina Pszczółkowska i Andrzej Kneć. Charakteryzując ogół interesantów Kasy, Prezes Adam Sekściński poinformował, że na ponad 1 359 tys. ogółu objętych ubezpieczeniem społecznym rolników, główną grupą są osoby po 50. roku życia. Natomiast w ogólnej liczbie nieco ponad 1.192 tys. świadczeniobiorców dominują osoby w wieku 80 lat i więcej. Jest ich obecnie 333 850, w tym są osoby pobierające świadczenia za gospodarstwa rolne przekazane przed 1990 r. na rzecz Skarbu Państwa lub następcy. Z korzyścią zatem zwłaszcza dla tej grupy świadczeniobiorców Kasy będzie projektowana na 2017 r. waloryzacja emerytur. Wg jej założeń, wszystkie najniższe świadczenia zostaną podwyższone do kwoty 1000 zł. Na podwyżce skorzysta m.in. ok. 400 tys. (34 proc.) emerytów i rencistów KRUS, w tym 200 tys. (17 proc.) emerytów pobierających emerytury za przekazane gospodarstwa rolne Państwu lub następcy. Pozostali świadczeniobiorcy otrzymają gwarantowaną podwyżkę na poziomie co najmniej 10 zł. Omawiając działania Kasy Prezes KRUS zwrócił uwagę na te wynikające ze zmiany przepisów w ubezpieczeniu społecznym rolników, związane z polityką prorodzinną. Dotyczy to m.in. zasad przyznawania i wysokości zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia br., który został upodobniony do świadczenia rodzicielskiego w systemie powszechnym. W okresie trzech kwartałów br. łączna kwota wypłaconych okresowych zasiłków macierzyńskich wyniosła ok. 115 mln zł, natomiast wartość zasiłku, na warunkach przepisów z 2015 r. w całym ub.r. wynosi 101 mln zł.

Zasada niedyskryminacji ludności rolniczej w prawach do opieki socjalnej Państwa wyraża się na przykład, jak zaznaczył Prezes Kasy, w obowiązujących przepisach dotyczących finansowania składki emerytalno-rentowej osobom sprawującym osobistą opiekę nad małym dzieckiem lub dzieckiem niepełnosprawnym) oraz w zmienionych  przepisach dla opiekunów  niepełnosprawnych członków rodziny, którzy wcześniej – w związku z ubieganiem się o zasiłek dla opiekuna – musieli zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. Ze sfinansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe korzysta obecnie ponad 8o tys. osób. Z kolei wyboru ubezpieczenia w KRUS dokonało 5 012 osób
(0, 4% ogólnej liczby ubezpieczonych). Osoby te mają zapewnione w Kasie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, opłacane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia, a tym samym – nabycia prawa do świadczenia emerytalno-rentowego. W tym roku korzysta z tej możliwości 5 012 osób (0,4% ogólnej liczby ubezpieczonych).

Podczas konferencji w dużym wyborze zostały zaprezentowane działania z zakresu prewencji, rehabilitacji leczniczej, a także udział Funduszu Składkowego w programach związanych z ochroną zdrowotną i programami profilaktycznymi dla ludności rolniczej.  Nowym działaniem FS o unikatowym wymiarze w globalnej skali jest  grupowe ubezpieczenie NNW dzieci z rodzin osób ubezpieczonych w Kasie. Polisą gwarantującą duży zakres świadczeń w razie szkody w następstwie wypadku zostało objętych ok. 0,5 mln dzieci. Podsekretarz Stanu MRiRW Rafał Romanowski, nawiązując do ogółu omówionych działań KRUS i ich znaczenia dla kierunków prac rządu premier Beaty Szydło, zaakcentował, że nie ma ani zamiarów ani zgody strony rządowej na radykalne zmiany systemu KRUS w kierunku jego „upowszechnienia”, tj. włączania do systemu powszechnego.

Za przykład działania Kasy z wizją i misją przywołał minister Rafał Romanowski projekt pn. „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”, wpisujący się w ramy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze dostosowywania do zmian demograficznych. Założenia projektu przygotował Prezes Kasy. W przypadku pozyskania na ten cel środków z PROW 2014-2020, będzie możliwe wdrożenie 2-letniego pilotażu kompleksowego systemu opieki nad osobami starszymi z obszarów wiejskich, objętych ubezpieczeniem społecznym rolników. Dalszym efektem realizacji projektu byłoby wypracowanie standardów usług opiekuńczych i opiekuńczo-zdrowotnych, świadczonych przez KRUS dla osób starszych.

 

 

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.