EWA WIŚNIEWSKA ODWOŁANA ZE STANOWISKA DYREKTORA CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

EWA WIŚNIEWSKA ODWOŁANA ZE STANOWISKA DYREKTORA CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Dziś (16.04.2021) na www.bip.ostroda.pl ukazało się zarządzenie.

W zarządzeniu nr  58/2021 BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDY zawiadamia, że:

§ 1
1. Odwołuję Panią Ewę Wiśniewską ze stanowiska Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie z dniem 16 kwietnia 2021 r. z powodu braku realizacji obowiązków wskazanych w Umowie określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności Centrum Kultury w Ostródzie z dnia 1 czerwca 2020 r., skutkujących odstąpieniem przez Organizatora od w/w Umowy z dniem 16 kwietnia 2021, jak również naruszenia
przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem, co stanowiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
2. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§2
Uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Link do zarządzenia —> klik 

W uzasadnieniu czytamy:

Pani Ewa Wiśniewska, została powołana na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostróda Nr 117/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. na okres 7 lat, tj. od dnia 1 czerwca 2020 r. od dnia 31 maja 2027 r. Powołanie zostało poprzedzone zawarciem umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności Centrum Kultury w Ostródzie wraz z programem działania instytucji kultury, tj. Centrum Kultury w Ostródzie. Powołanie powodowało nawiązanie stosunku pracy z powołania z Panią Ewą Wiśniewską.
Stosownie do postanowień zawartej przez Panią Ewę Wiśniewską w dniu 1 czerwca 2020 r. umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności Centrum Kultury, Pani Ewa Wiśniewska zobowiązana była do m.in. zapewnienia:
a) uzyskiwania zakładanego poziomu przychodów;
b) realizacji zgodnie z harmonogramem planu strategicznego i rocznego planu działalności Centrum Kultury w Ostródzie;
c) racjonalizację wydatków Centrum Kultury w Ostródzie;
d) dokonywanie wydatków w sposób celowy, przy optymalnym doborze metod i środków umożliwiających terminową realizację zadań;
e) bezwzględne przestrzeganie dyscypliny finansowej z zakresu gospodarki finansowej Centrum Kultury w Ostródzie (tak § ust. 10 Umowy).

 

Zgodnie natomiast z § 3 ust. 11 Umowy, brak realizacji przez Dyrektora obowiązków opisanych w § 3 , planów prowadzenia działalności Centrum Kultury w Ostródzie przynoszące jej straty w gospodarce finansowej, stanowić może podstawę do odwołania Dyrektora przez Organizatora.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie dyrektora następuje w tym
samym trybie. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu, o którym mowa w art. 16 konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Brzmienie ww. regulacji wprowadza ustawową regułę współdziałania organizatora z innymi podmiotami przy podejmowaniu istotnych dla każdej instytucji kultury rozstrzygnięć związanych z powierzaniem wybranej przez organizatora osobie funkcji organu zarządzającego danej instytucji. Współdziałanie to polega na zobowiązaniu organizatora do zasięgnięcia opinii związków zawodowych działających w danej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych zarówno przy powołaniu, jak i odwołaniu dyrektora instytucji kultury. Pozytywna czy negatywna treść tych opinii nie warunkuje w sposób bezwzględny ostatecznego rozstrzygnięcia organizatora, niemniej sam obowiązek ich zasięgnięcia jest ustawową przesłanką oceny legalności takiego aktu.

 

Mając na uwadze w/w przepis art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przed wydaniem niniejszego zarządzenia, Burmistrz Miasta Ostróda w dniu 26 lutego 2021 r. wystosował wniosek o wydanie opinii o Pani Ewie Wiśniewskiej w
związku z zamiarem odwołania jej ze stanowiska Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie do niżej wymienionych stowarzyszeń zawodowych i twórczych, które w ramach zadania publicznego propagują i upowszechniają kulturę:

1. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie,
2. Ewangelickiego Stowarzyszenia SYLOE,
3. Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku,
4. Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko –Mazurska,
5. Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AMICUS”,
6. Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
7. Klubu Plastyka Amatora,
8. Stowarzyszenia „Wychowanie dla Przyszłości”,
9. ARS ET Liber Stowarzyszenia Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki,
10. Stowarzyszenia „Łączymy Pokolenia”,
11. Fundacji Centrum Rozwoju Rodziny „Progresja”
12. Stowarzyszenia Rzecz Jasna 13. Stowarzyszenie „…by Świat usłyszał”
14. Stowarzyszenia Miłośników Muzyki im. Feliksa Nowowiejskiego ( w Ostródzie i w Olsztynie)
15. Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. J. Pelczarskiej
16. Światowego Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Powiatowe w Ostródzie
17. Stowarzyszenia Edukacyjne „Piątka”
18. Stowarzyszenia Ostródzka Grupa Rekonstrukcji Historycznej
19. Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury
20. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Wykaz powyższych stowarzyszeń zawodowych i twórczych Burmistrz Miasta Ostróda ustalił w oparciu o wykaz sporządzony przez Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, a dane adresowe w/w instytucji ustalono poprzez wgląd do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego. W odpowiedzi na wniosek Burmistrza Miasta Ostróda, opinie wydało 6 organizacji, stwierdzając m.in. „niektóre osoby z Zarządu mają osobiste zastrzeżenia wobec obecnej Dyrektor CK w Ostródzie i ich opinia jest subiektywna, to Zarząd nie może wydać
jednoznacznej, obiektywnej opinii w/w sprawie”, „przedłożone argumenty przez Pana Burmistrza wydają się uzasadniać Państwa stanowisko”. Inne stowarzyszenie nie „miało okazji współpracować z P. Dyrektor”. Powyższe opinię zostały wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o odwołaniu Dyrektora. W związku z tym, że w Centrum Kultury w Ostródzie działają związki zawodowe, Burmistrz Miasta Ostróda wystąpił w dniu 08 marca 2021 roku również o opinie do Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność przy Urzędzie Miejskim w Ostródzie ul.
Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda. Związki Zawodowe stwierdziły, że „ Pani Ewa Wiśniewska nie jest członkiem związków zawodowych i nie korzysta z ochrony Związku”.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektor instytucji kultury powołany na czas określony może być odwołany przed upływem tego okresu:

1. na własną prośbę,
2. z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków,
3. z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem,
4. w przypadku odstąpienia od realizacji umowy określającej warunki organizacyjnofinansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania,
5. w przypadku przekazania państwowej instytucji kultury w trybie art. 21a powierzenie jednostce samorządu terytorialnego prowadzenia instytucji kultury lub jej przekazanie ust. 2-6.

W myśl art. 15 ust. 7 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w sprawach dotyczących powoływania i odwoływania dyrektora instytucji kultury w zakresie nieuregulowanym w ustawie mają zastosowanie przepisy art. 68 -72 Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 70 Kodeksu pracy:
§ 1.Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie – niezwłocznie lub w określonym terminie -odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy to również pracownika, który na podstawie przepisów szczególnych został powołany na stanowisko na czas określony.
§ 1¹.Odwołanie powinno być dokonane na piśmie.
§ 1². Stosunek pracy z pracownikiem odwołanym ze stanowiska rozwiązuje się na zasadach określonych w przepisach niniejszego oddziału, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
§ 2.Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.
§ 3. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli nastąpiło z przyczyn, o których mowa w art. 52 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub art. 53 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

 

Z mocy art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym czynności w zakresie powoływania i odwoływania dyrektora instytucji kultury należą do kompetencji organu wykonawczego gminy. Dyrektora gminnej instytucji kultury powołuje i odwołuje Burmistrz.

Uzasadniając zasadność odwołania Pani Ewy Wiśniewskiej ze stanowiska Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie wskazuje, iż w ocenie Burmistrza Miasta Ostróda, Pani Ewa Wiśniewska nie realizowała obowiązków wskazanych w Umowie określającej warunki
organizacyjno – finansowe działalności Centrum Kultury w Ostródzie, co skutkowało odstąpieniem przez Organizatora od w/w Umowy z dniem 16 kwietnia 2021 roku. Ponadto Pani Ewa Wiśniewska w trakcie pełnienia funkcji Dyrektora naruszyła przepisy prawa w
związku z zajmowanym stanowiskiem, a tym samym doszło do ciężkiego naruszenie przez Panią Ewę Wiśniewską podstawowych obowiązków pracowniczych, co uzasadnia odwołanie Pani Ewy Wiśniewskiej bez wypowiedzenia, z winy pracownika.

Jako naruszenie przez Panią Ewę Wiśniewską przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem, należy wskazać na:

-zatrudnienie w Centrum Kultury osoby na stanowisko drugiego głównego księgowego podczas długotrwałej nieobecności Głównego Księgowego, co doprowadziło do powstania dwóch takich samych etatów (tj. etatów z tożsamym zakresem obowiązków) po
powrocie do pracy Głównego Księgowego. Stanowiło to działanie niezgodne z Regulaminem Organizacyjnym Centrum Kultury. Dodatkowo nie dokonano zabezpieczenia środków na w/w dwa etaty; w okresie styczeń – marzec 2021 roku doszło do wypłaty wynagrodzenia dla
dwóch Głównych Księgowych;

– brak zapewnienia obsługi kadrowej Centrum Kultury na stanowisku Specjalista ds. płac i kadr; nie podjęcie decyzji co do zatrudnienia nowego pracownika; nie dokonanie zmian obowiązków pracowników Centrum Kultury, po przejściu na emeryturę kadrowej Centrum
Kultury, celem kontynuacji powierzonych kadrowej obowiązków;

-brak zapewnienia ciągłości decyzyjności Centrum Kultury, poprzez nie obsadzenie stanowiska Kierownika Agencji Kultury, który zgodnie z Regulaminem organizacyjnym zastępuje Dyrektora Centrum Kultury podczas jego nieobecności; stanowisko Kierownika Agencji Kultury nie było obsadzone od dnia 01 stycznia 2021 i nie została wyznaczona osoba do ewentualnego zastępstwa Pani Dyrektor; nastąpiło to dopiero po interwencji

Organizatora, tym samy Dyrektor się nie wywiązał z zapisów §3 pkt 2 Umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności Centrum Kultury w Ostródzie z dnia 1 czerwca 2020 r.,

-brak prawidłowej realizacji płatności za tantiemy związane z prawami autorskim, na podstawie dokumentów otrzymanych z ZAiKS, za okres pracy Pani Ewy Wiśniewskiej, dotyczy dwóch imprez i koncertów, w których Centrum Kultury było współorganizatorem;
m.in. organizacja koncertu na Dzień Sybiraka, -brak uzgodnień z Organizatorem umowy z TVP w kwestii organizacji „Sylwestra
Marzeń” (m.in. brak określenia kosztów po stronie Centrum Kultury, zakresu przekazania terenu itp.);

-brak zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Centrum Kultury na pokrycie wartości usług będących po stronie Centrum Kultury w realizacji umowy z TVP dotyczącej realizacji „Sylwestra Marzeń” w grudniu 2020 r.;

-podpisywanie dokumentów w imieniu Centrum Kultury w okresie zwolnienia lekarskiego; m.in. zarządzenie dyrektora; świadectwo pracy dla pracownika;

-brak prawidłowej współpracy z Organizatorem Kultury; m.in. brak informacji o absencji chorobowej, brak kontaktu w sprawie pracy pracowników Centrum Kultury podczas nieobecności dyrektora; brak ustaleń w kwestii planu wydarzeń kulturalnych w 2021 roku;

-brak realizacji planów rozwoju Centrum Kultury przedstawionych w procesie rekrutacji; m.in. brak współpracy ze towarzyszeniami kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi.

Podnieść należy, że osoba pełniąca funkcję kierowniczą ponosi zwiększoną odpowiedzialność związaną z kierowaniem daną jednostką i naruszenie prawa może być podstawą do jej odwołania

Jednocześnie, przepis art. 15 ust. 6 pkt 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie zawiera warunku, aby naruszenie prawa miało charakter rażący bądź istotny. Sam fakt naruszenia (choćby jednokrotnego) przepisów prawa jest wystarczającą przesłanką do skutecznego odwołania dyrektora instytucji kultury. Stopień i rodzaj naruszenia przepisów prawa wpływa jedynie, zgodnie z art. 70 § 2 i 3 kodeksu pracy w zw. z art. 15 ust. 7 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, na drugi ze skutków odwołania tj. termin ustania stosunku pracy. Jeśli naruszenie przepisów prawa ma „zwykły” charakter rozwiązanie stosunku pracy na skutek odwołania następuje z
zachowaniem okresu wypowiedzenia. Natomiast, tak jak to miało miejsce w tym przypadku, jeśli naruszenie przepisów prawa ma jednocześnie charakter ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, wówczas stosunek pracy ustaje ze skutkiem
natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Jak wynika z zebranego materiału dowodowego zgromadzonego w toku czynności wyjaśniających Dyrektor Ewa Wiśniewska dopuścił się naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem. Działanie dyrektora wypełniło ustawowa przesłankę
odwołania wskazaną w art. 15 ust. 6 pkt. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Naruszenie przepisów miało charakter ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 kodeksu pracy. Wszystkie wskazane w zarządzeniu naruszenia przez dyrektora Panią Ewę Wiśniewską przepisów prawa, ich stopień prowadzi do wniosku, że zachodzi konieczność odwołania Pani Ewy Wiśniewskiej z funkcji dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Tym samym, Burmistrz Miasta Ostróda mając na uwadze powyższe naruszenia stwierdza, iż istnieje konieczność zmiany na stanowisku Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie, gdyż Pani Ewa Wiśniewska nie gwarantuje prawidłowej współpracy z organizatorem kultury oraz wdrażania celów statutowych w kierowanej przez nią instytucji kultury.

Pouczenie:
1.W przypadku uznania, że niniejsze odwołanie narusza przepisy, pracownikowi przysługuje prawo żądania odszkodowania lub ustalenia, że odwołanie nastąpiło z naruszeniem art. 52 kodeksu pracy. Żądanie odszkodowania lub ustalenia wnosi się do Sądu Rejonowego w
Ostródzie IV Wydział Pracy, ul. Jana III Sobieskiego 12, w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

2. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, 10-652 Olsztyn, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zarządzenia, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.

 

źródło: Bip Ostróda

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.