NABÓR NA DYREKTORA MOPS-U. ZMIANA PO WIELU LATACH?

Burmistrz Miasta Ostróda ogłosił nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

Ogłoszony nabór wiąże się z planowaną zmianą na stanowisku Dyrektora. Przez wiele lat placówką rządził Kazimierz Wosiek.

a) wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe,
3) minimum 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
4) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej (zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz.1508 ze zm.),
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
8) znajomość obowiązujących aktów prawnych, (szczegóły w BIP-ie)
9) nieposzlakowana opinia.

b) wymagania dodatkowe:

1) co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
2)odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, wysoka kultura osobista,
3) znajomość obsługi komputera i umiejętność korzystania z systemów informatycznych,
4)umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i kierowania zespołami ludzkimi,
5) łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność i otwartość,
6) prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) organizowanie pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie
2) kierowanie działalnością Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz oraz składanie oświadczeń woli w imieniu Ośrodka.
3) sporządzanie wspólnie z pracownikami planu finansowego Ośrodka.
4) przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Miasta i Główną Księgową Ośrodka.
5) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
6) podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach dla realizacji zadań statutowych i ustawowych Ośrodka na podstawie stosownych, wymaganych przepisami prawa upoważnień.
7) badanie efektywności przyznanej pomocy socjalnej w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.
8) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych dokumentów przyjmowanych (zatwierdzanych) przez organy gminy, a dotyczących działalności Ośrodka.
9) analizowanie działalności Ośrodka pod względem finansowym oraz zabieganie o środki na pokrycie statutowych zadań Ośrodka.
10) współpraca z instytucjami i organizacjami mającymi związek z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów opiekuńczo – pomocowych.
11)przygotowywanie i przedkładanie niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania Ośrodka i efektywności pomocy społecznej.
12) składanie corocznie Radzie Miejskiej sprawozdania z działalności Ośrodka i przedkładanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
13) wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
14) nadzór merytoryczny nad pracą pracowników Ośrodka.
15) kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz ich pracy w terenie.
16) dbanie o dobór kadr i podnoszenie kwalifikacji pracowników.
17) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu na pomoc społeczną, przyznanym przez Radę Miejską na wykonanie zadań własnych i przekazanych jako dotacje celowe na wykonanie zadań zleconych gminie.
18) udostępnianie informacji publicznych, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
19) wykonywanie innych zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, zleconych przez Burmistrza Miasta Ostróda.

Termin składania dokumentów to 28 sierpień 2019 roku

Więcej szczegółów: Ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.