NIEBAWEM RUSZA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 500+ (INFORMACJE)

Od miesiąca sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na rozpoczynający się okres świadczeniowy 2017/2018.

Sposób składania dokumentów:

1. Osobiście w siedzibie MOPS w Ostródzie lub GOPS-ie danej gminy (zależy gdzie jesteśmy zameldowani.)

2. Elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tiahttps://empatia.mpips.gov.pl/ 

3. Za pośrednictwem bankowości elektronicznej

4. Za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (wymagane posiadanie profilu zaufanego)

5. Za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS – PUE ZUS https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

6. Pocztą tradycyjną

Wnioski można pobrać w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie  ul.Olsztyńska 2 od sierpnia 2017 r.  (poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00)

Informujemy, że :

  • Decyzje przyznające prawo do świadczeń wychowawczych 500 + obowiązują do 30 września 2017 r.

Wobec powyższego w celu kontynuacji świadczeń należy o nie ponownie wnioskować na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

  •  W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczenia przysługującego za październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.
  • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami od dnia 1 września do 30 września 2017 r, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

WNIOSKUJĄC O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

ROLNICY(odpowiednio)                                                                                                                                                                                                           – zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości posiadanego w 2016 r. gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni

– umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

–  umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCE DZIECI ( odpowiednio)

–   odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację

–   odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka

–   odpis zupełny aktu urodzenia dziecka- w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany

–   odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne

– odpis prawomocnego postanowienia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka

OSOBA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCA DZIECKO MUSI MIEĆ USTALONE ALIMENTY NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO POCHODZĄCEGO LUB ZATWIERDZONEGO PRZEZ SĄD, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W  KTÓRYCH:

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

OSOBY MAJĄCE ZASĄDZONE ALIMENTY NA RZECZ OSÓB W RODZINIE LUB NA RZECZ OSÓB POZA RODZINĄ ( odpowiednio)

–  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,

– odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

–  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

–  w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

*  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2016, lub

*  informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

OSOBY UZYSKUJĄCE DOCHODY W ROKU BAZOWYM TJ. 2016 

Z DZIAŁALNOŚCI PODLEGAJĄCEJ OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU  DOCHODOWYM

– zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego  zawierające informacje o :

* formie opłacanego podatku,

* wysokości przychodu

* stawce podatku

* wysokości opłaconego podatku

W ROKU KALENDARZOWYM 2016

CUDZOZIEMCY

– kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);

–  kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

 

PONADTO DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIO:

–  dokument określający datę utraty/ uzyskania  dochodu – w PRZYPADKU GDY DOCHÓD ZOSTAŁ UTRACONY lub UZYSKANY ( świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o pracę, umowa o dzieło, dokument potwierdzający wyrejestrowanie / zarejestrowanie działalności gospodarczej, zaświadczenie dotyczące urlopu wychowawczego, decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy itp.)  

–  dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym 2016

( UMOWY O PRACĘ, PIT-11 LUB PIT-37)

–  dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu

– w przypadku uzyskania dochodu w roku 2017

( zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto, za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, przy czym momentem uzyskania dochodu jest dzień rozpoczęcia zatrudnienia)                                                                                                                                             – odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

–  orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

–  wyrok sądu orzekający opiekę naprzemienną nad dzieckiem

–  kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

– w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne                                   

–  inne dokumenty( w tym oświadczenia) , niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE TYLKO NA KOLEJNE DZIECKO  NIE DOŁĄCZAJĄ DOKUMENTÓW  DOTYCZĄCYCH  DOCHODÓW

ZMIANY OD 1.08.2017 r.

1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że: 1) drugie z rodziców dziecka nie żyje; 2) ojciec dziecka jest nieznany; 3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone; 4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka; 5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.;

W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

2..Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą

3.Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Osoba, która osiągała w roku 2016 dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a)         formie opłacanego podatku,

b)         wysokości przychodu,

c)         stawce podatku,

d)         wysokości opłaconego podatku

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.;

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.