PIENIĄDZE NA PIŁKĘ NOŻNĄ I SIATKÓWKĘ. 95TYS. NA STOLE

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2020.

I. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

Zadanie nr 1

1. Piłka nożna – grupy młodzieżowe

Kwota dotacji: 30.000 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/

Zadanie nr 2

2. Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców oraz siatkówka plażowa

Kwota dotacji: 35.000 zł /słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych/

Zadanie nr 3

3. Piłka nożna – grupy dziecięce

Kwota dotacji: 30.000 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/

II. Termin i warunki realizacji zadania

1. Szczegółowe informacje dotyczące terminu oraz warunków realizacji poszczególnych zadań określa Specyfikacja istotnych warunków otwartego konkursu ofert, stanowiąca Załącznik nr 1
do niniejszego ogłoszenia,
którą udostępniono również na stronach internetowych:

1) Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/kategoria/920/konkursy-ofert-na-2020-rok.html

2) Gminy Miejskiej Ostróda

http://www.ostroda.pl/ (zakładka => komunikaty i ogłoszenia)

2. Dotacja na realizację zadań może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym w ustawie. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Zadanie musi być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.

3. Zadanie powinno być realizowane w miesiącach czerwiec-grudzień 2020 r. Warunkiem realizacji zadania jest wygranie konkursu ofert i przyjęcie zlecenia realizacji zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Miejskiej Ostróda.

III. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty realizacji zadań publicznych należy złożyć do dnia 24.06.2020 r. do godz. 15:29:59
za
pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl), w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.

2. Wygenerowane w systemie Witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę należy wydrukować. Powyższe dokumenty muszą być podpisane przez osoby wymienione w dokumencie rejestracyjnym, stanowiącym o podstawie działalności podmiotu oraz złożone wraz z załącznikami wskazanymi w ust. 6 niniejszego rozdziału bezpośrednio lub w drodze wysyłki pocztowej, w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, pokój nr 119 do dnia 24.06.2020 r. do godz. 15.30 (obowiązuje data wpływu do urzędu) w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z opisem: nazwa oferenta, jego dane adresowe, nazwa i nr zadania.

3. Oferty złożone za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, bez złożenia papierowej wersji oferty oraz potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie – nie będą rozpatrywane.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.