RADA UCHWALIŁA NOWY BUDŻET 2022 – SPORO ZMIAN

28 września Rada Miejska Uchwaliła nowy budżet, jest w nim sporo zmian zwłaszcza związanych z wypłacaniem świadczeń obywatelom Ukrainy.

1.1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 340 951,25 zł, zgodnie z załącznikiem

2.Plan dochodów po zmianie wynosi 173 357 018,36 zł, w tym:
a) dochody bieżące 164 398 527,31 zł,

b) dochody majątkowe 8 958 491,05 zł.

§ 2.1.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 340 951,25 .

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 188 341 377,37 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 164 163 417,24 zł,

b) wydatki majątkowe 24 177 960,13 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 18 817 960,13 ,

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 14 984 359,01 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 11 405 660,06 zł oraz przychodami jednostek
samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 578 698,95 .

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2022r.

Zwiększa się dochody w dziale :

600 Transport i łączność o kwotę 129,50 w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kar i odszkodowań,
700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 445 100,00 zł w związku z uzyskaniem większych dochodów niż planowano,

710 Działalność usługowa o kwotę 122 700,00 zł w związku z wyższymi opłatami za miejsca grzebalne na cmentarzu,

750 Administracja publiczna o kwotę 4 003,00 zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy za nadanie Nr PESEL i fotografię,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 118 474,00 w związku z uzyskaniem dochodów z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy
wypłata 40,00 zł dla osób, które udostępniają lokale mieszkalne dla osób z Ukrainy 117 974,00 zł i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych 500,00 zł,
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 375 166,00 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów niż planowano,

758 Różne rozliczenia o kwotę 1 310 385,00 w związku z otrzymaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie 329 307,00 na naukę języka polskiego dla obcokrajowców, zwiększeniem subwencji ogólnej 412 078,00 zł oraz uzyskaniem wyższych dochodów z pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów 569 000,00 zł,

801 Oświata i wychowanie o kwotę 79 372,67 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu odsetek, zwrotów z lat ubiegłych oraz wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

852 Pomoc społeczna o kwotę 16 953 316,00 zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie w wysokości 13 126,00 zł na posiłki, zapotrzebowaniem
środków na wypłatę dodatku węglowego 16 940 160,00 zł oraz wpływu z usług 30,00zł,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 160 856, 00 w związku z uzyskaniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 130 000,00 zł, dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych 30 732,00 zł oraz środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę stypendium 124,00 zł,

855 Rodzina o kwotę 32 093,00 zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych 32 061,00 zł i uzyskaniem dochodów z pozostałych odsetek i wpływów z różnych opłat 29,00 zł,
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 020 356,08 zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań oraz wpływów z najmu i dzierżawy 32 000,00 zł oraz wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 988 356,08 zł ( w tym kwota : 268 590,19 zł, to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

926 Kultura fizyczna o kwotę 12 000,00 w związku z uzyskaniem wpływów z najmu i dzierżawy wyższych niż planowano.

Zmniejsza się dochody:
700 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 253 000,00 w związku z niższym niż planowano wykonaniem dochodów,

750 Administracja publiczna o kwotę 40 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody WarmińskoMazurskiego FKI.3111.2.258.2022 zadanie ewidencja ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 28.07.2022 r. :
750 Administracja publiczna na kwotę 38 576,00 z paragrafu 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzące z innych źródeł na paragraf
2100 Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 1 801 044,21 z paragrafu 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin pochodzące z innych źródeł na paragraf 2100 Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

758 Różne rozliczenia na kwotę 268 415,00 z paragrafu 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzące z innych źródeł na paragraf 2100 Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
852 Pomoc społeczna na kwotę 299 921,00 zł z paragrafu 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzące z innych źródeł na paragraf 2100 Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 293 977,00 z paragrafu 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzące z innych źródeł na paragraf 2100 Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

855 Rodzina na kwotę 64 640,00 zł z paragrafu 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzące z innych źródeł na paragraf 2100 Środki
z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów 20 340 951,25 .

Zwiększa się wydatki w dziale:
600 Transport i łączność o kwotę 175 000,00 w związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na zadanie Eko Parking na Skarpie (ul. Kolejowa) 15 000,00
i wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego Przebudowa muru oporowego przy ul. Przechodniej 160 000,00 zł,

700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 265 000,00 zł z tytułu zwiększenia wydatków związanych z zasobem mieszkaniowym, wyższe opłaty za wywóz odpadów, za dostawę energii elektrycznej, zakupu usług remontowych i usług pozostałych,

710 Pozostała działalność o kwotę 300 000,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków ponoszonych na utrzymanie cmentarza, woda, energia, wywóz odpadów, remonty,

750 Administracja publiczna o kwotę 9 903,00 zł w związku z otrzymaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie 4 003,00 za nadanie numeru PESEL, fotografię i przeznaczeniem ich na wypłatę dodatków specjalnych dla osób obsługujących obywateli
Ukrainy oraz zakup materiałów biurowych oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 5 900,00 w związku ze zmniejszającą dotację decyzją Wojewody WarmińskoMazurskiego FKI.3111.2.258.2022 zadanie ewidencja ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 142 974,00 w związku ze zwiększonymi wydatkami na wypłatę ekwiwalentu za akcje gaśnicze i ratownicze oraz zabezpieczeniem środków na przeglądy sprzętu ratowniczego 25 000,00 zł oraz wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy 117 974,00 zł,

757 Obsługa długu publicznego o kwotę 300 000,00 zł w związku z podwyższeniem stóp procentowych zwiększa się wydatki na obsługę długu,

801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 090 794,80 w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 412 078,00 miedzy innymi na realizacje zadań związanych z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i zmianą w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz uzyskaniem środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy 329 307,00 zł oraz dochodów własnych 107 730,17 zwiększa
się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zwiększa się również pozostałe wydatki bieżące miedzy innymi na zakup energii o kwotę 221 700,00 zł, wydatki inwestycyjne
o kwotę 19 979,63 zł na wymianę gzymsów i orynnowania w Szkole Podstawowej nr 2,

851 Ochrona zdrowia o kwotę 14 300,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na Przeprowadzenie badań ultrasonograficznych w ramach Ogólnopolskiego Programu.
Profilaktycznych badań ultrasonograficznych dla dzieci „NIE nowotworom u dzieci z terenu miasta Ostróda (9 miesięcy do 6lat). Badania zostaną przeprowadzone
w terminie 2425.11.2022 r. przez fundację Ronalda Mc Donalda,

852 Pomoc społeczna o kwotę 17 047 743,00 w związku z planowaną wypłatą dodatku węglowego o kwotę 16 940 160,00 zł, w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie o kwotę 13 126,00 na wypłatę świadczeń pieniężnych osobom pomagającym obywatelom Ukrainy, zwiększeniem funduszu płac w związku z przeniesieniem pracownika z Urzędu Miejskiego o kwotę 34 457,00 zł i wyższym zapotrzebowaniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych 60 000,00 zł,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 160 856,00 zł w związku z decyzją Wojewody WarmińskoMazurskiego FKI.3111.2.260.2022 przyznającą dotację na wypłatę
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 130 000,00 zł oraz decyzją FKI.3111.2.252.2022 przyznającą dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych 30 732,00 zł oraz z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy 124,00 zł na stypendium,
855 Rodzina o kwotę 43 061,00 w związku z przyznanymi środkami z funduszu pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych 32 061,00 zł oraz zwiększonymi wydatkami na zwroty dotacji 11 000,00 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 086 776,45 zł w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi: Modernizacja ciepłowni miejskiej etap I
polegającej na budowie kotła na biomasę z infrastrukturą w celu ograniczenia gazów cieplarnianych, ograniczeniu emisji CO2 20 000,00 zł na zakup pozwoleń, map. Zadanie realizowane będzie na przestrzeni dwóch lat i finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dokończenia zadań inwestycyjnych, które były realizowane w ramach wydatków niewygasających: Modernizacja mola przy wyciągu nart wodnych z wiodącym przeznaczeniem na potrzeby wyciągu nart wodnych i przystosowaniem dla osób
niepełnosprawnych 445 110,19 zł, Modernizacja wyciągu do nart wodnych na jeziorze Drwęckim 127 280,00 zł oraz Modernizacja mola przy ul. Turystycznej 435 665,89 zł oraz zwiększonymi wydatkami miedzy innymi na opłaty za retencję wód opadowych 30 000,00 zł, zakup materiałów 18 700,00 zł i usług pozostałych 10 020,37 zł,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25 500,00 zł miedzy innymi na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej i odprawy rentowej dla pracowników miejskiej biblioteki publicznej oraz zwiększone wydatki na finansowanie orkiestry 15 000,00 zł,

Zmniejsza się wydatki :
700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50 000,00 zł w związku z mniejszymi wydatkami niż zakładano,

710 Działalność usługowa o kwotę 160 000,00 w związku z zaniechaniem realizacji
zadania inwestycyjnego „ Studium wykonalności dla inwestycji dotyczącej budowy cmentarza wraz z terenami rekreacyjnymi oraz układem drogowym na działkach nr 129/3, 87/5, 87/10, obręb Górka,

6
750 Administracja publiczna o kwotę 53 157,00 zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne w związku z przeniesieniem pracownika do MOPS 34 457,00 zł oraz wydatki
remontowe o kwotę 18 700,00 zł,

851 Ochrona zdrowia o kwotę 6 300,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na Przeprowadzenie badań ultrasonograficznych w ramach Ogólnopolskiego
Programu Profilaktycznych badań ultrasonograficznych dla dzieci „NIE nowotworom u dzieci z terenu miasta Ostróda” (9 miesięcy do 6lat). Badania zostaną
przeprowadzone w terminie 2425.11.2022 r. przez fundację Ronalda Mc Donalda,

852 Pomoc społeczna o kwotę 11 000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami zwrotów dotacji,

926 Kultura fizyczna o kwotę 40 500,00 zł, zmniejszenia dotyczą między innymi zadania inwestycyjnego Budowa boisk przyszkolnych w Ostródzie 15 000,00 zł oszczędności zwiększyły wydatki inwestycyjne na zadaniu Eko Parking na Skarpie (ul. Kolejowa) i wydatków bieżących, które zaplanowano w nadmiernej wysokości.

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 28.07.2022 r. :

750 Administracja publiczna na kwotę 38 576,00 w związku z koniecznością wyodrębnienia środków z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 1 801 044,21 zł w związku z koniecznością wyodrębnienia środków z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

801 Oświata i wychowanie na kwotę 268 415,00 w związku z koniecznością wyodrębnienia środków z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

852 Pomoc społeczna na kwotę 299 921,00 zł w związku z koniecznością wyodrębnienia środków z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 293 977,00 w związku z koniecznością wyodrębnienia środków z funduszu pomocy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

855 Rodzina na kwotę 64 640,00 w związku z koniecznością wyodrębnienia środków z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 28.07.2022 r. dokonuje się przeniesień w celu wyodrębnienia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w następujących działach:

600 Transport i łączność na kwotę 289 000,00 zł z paragrafu 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6100 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych ,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 268 590,19 zł z paragrafu 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6100 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych ,

926 Kultura fizyczna na kwotę 1 003 834,54 zł z paragrafu 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6100 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ,

I pozostałe przeniesienia :

600 transport i łączność o kwotę 574 035,10 zł w związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na zadanie Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie o kwotę 574 035,10 zł, z zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie.

710 Pozostała działalność o kwotę 4 972,50 zł w związku z uzyskaniem zgody Instytucji Zarządzającej na wprowadzenie zmian w zakresie projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities na zakup materiałów i wyposażenia. Wartość projektu nie ulega zmianie,

8
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 10 000,00 zł zgodnie z wytycznymi Wojewody środki z Obrony cywilnej przenosi się na Zarządzanie
kryzysowe,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 50 000,00 na zadanie inwestycyjne Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu
1000 lecia oraz nadzór archeologiczny 50 000,00 zł środki przesunięto z paragrafu 2830 dotacje celowe w związku z niższym niż planowano zainteresowaniem wymianą pieców,

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków 20 340 951,25 zł.
Sporządziła: 16.09.2022r.

Wioletta Palmowska

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.