TEREN NA ”AUTODROMIE” POD CMENTARZ SIĘ NIE NADAJE. CHYBIONY POMYSŁ?

Opublikowano audyt działalności Gminy Miejskiej Ostróda. Wychodzą ”kwiatki”. Według informacji zawartych w dokumencie ówczesne władze miały świadomość, że ten teren się nie nadaje na budowę cmentarza mimo to zakupiły przestrzeń za ponad 3mln zł.

Poniżej Fragment Audytu:

Na zadłużenie Miasta Ostróda wpływa również zakup nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni blisko 90 hektarów, położonych na terenie Miasta Ostróda oraz Gminy Ostróda.
Cena zakupu nieruchomości wynosiła 3.030.178,50 zł i zgodnie z postanowieniami aktu notarialnego, płatna jest w 5 równych ratach przypadających na lata 2017-2021, każda w wysokości 606.035,70 zł.


Pismo Burmistrza Miasta Ostróda, z dnia 4 października 2016 r., stanowiło uzupełnienie wcześniejszej korespondencji, przede wszystkim w zakresie uzasadnienia dla domagania się obniżenia ceny. W treści pisma zwrócono się do Agencji Mienia Wojskowego z prośbą o rozważenie bonifikaty od 50% do 70%, za czym mają przemawiać następujące argumenty:

1. zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne określone w art. 6 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 7 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy o samorządzie gminnym (zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminy w zakresie cmentarzy gminnych oraz zieleni gminnej i zadrzewień);
2. ograniczona przydatność terenu dla potencjalnych inwestorów, spowodowaną słabą dostępnością komunikacyjną;
3. warunki geotechniczne (grunty organiczne nienośne torfy);
4. budowana napowietrzna linia wysokiego napięcia;
5. położenie na terenach zalewowych rzeki Drwęcy (wysoki poziom wód gruntowych) oraz na obszarze Natura 2000;
6. zamiar podjęcia inwestycji mających na celu poprawę skomunikowania nie-ruchomości z drogami publicznymi.

Powyższe wyraźnie wskazuje, że Burmistrz Miasta Ostróda miał wiedzę i świadomość, że teren, który zamierza nabyć na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda, cechuje się ograniczonymi możliwościami wykorzystania na jakąkolwiek działalność, co zostało również wykazane w wykonanym przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe „Geoprojekt Olsztyn” Sp. z o.o. operacie szacunkowym. Autor opracowania podkreśla, że obszar całej wycenianej nieruchomości w blisko 60% stanowi teren podmokły, który obejmuje grunty w południowej i zachodniej części działki 87/10 i niemal całość powierzchni działek 87/5, 129/3 i 129/15. Ponadto wskazano, że niedrożność części rowów skutkuje zalaniem obszarów w południowej części działki 87/10. Dlatego

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że ewentualne urządzenie cmentarza komunalnego możliwe było wyłącznie na działce 87/10, co potwierdza analiza przedstawionych na poniższej ilustracji, wstępnych granic planowanego cmentarza, wyznaczonych na działce 87/10 oraz w znikomej części na działce 129/15 (która finalnie nie została nabyta).


Nabywając działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 87/5 i 87/10, Burmistrz Miasta Ostróda nie mógł w żaden sposób zagwarantować, że zostanie ona wykorzystana na cele związane z urządzeniem cmentarza, ponieważ wyłączna kompetencja w tym zakresie należy do innej jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym zachowanie Burmistrza Miasta Ostróda nosi znamiona niedopełnienia obowiązków, które polegało na braku porozumienia z Gminą Ostróda w przedmiocie wyrażenia woli założenia cmentarza komunalnego. Natomiast nabycie nieruchomości, które nie będą służyły realizacji zadań własnych (działka 87/5), należy uznać brak zachowania zasady gospodarności, ponieważ na podstawie decyzji Burmistrza, środki publiczne z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda zostały wykorzystane z naruszeniem zasady oszczędności oraz wydajności.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.