URZĄD MIASTA POSZUKUJE RZECZNIKA PRASOWEGO

Wczoraj (5/01/2021) na oficjalnej stronie miasta pojawiło się ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko rzecznika prasowego.

Treść ogłoszenia:

 

Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1282 ze zm.)

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

RZECZNIK PRASOWY

w Urzędzie Miejskim w Ostródzie

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) wymagania niezbędne:
– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku: wykształcenie wyższe,
– staż pracy minimum 5 lat,
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.),
– nieposzlakowana opinia,
b) wymagania dodatkowe:
– znajomość:
-ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe (Dz.U. z 2018., poz. 1914),
– ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019r., poz.1429 ze zm.),
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz.U. z 2020r. ,poz. 256 ze zm.),
– ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713),
– ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1871 ze zm.),
– ogólna znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego ,
– preferowane doświadczenie w pracy w samorządzie , doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z dziennikarstwem lub kreowaniem polityki informacyjnej,
– umiejętność publicznego przemawiania, organizowania i prowadzenia spotkań,
– umiejętność pracy w warunkach stresu, pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych,
– umiejętność w zakresie komunikacji werbalnej,
– umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej,
– umiejętność pracy w zespole,
– samodzielność, obowiązkowość i dokładność,
– dyspozycyjność i kreatywność,
– profesjonalizm w działaniu, rzetelność,
– dyspozycyjność -gotowość do wykonywania czynności służbowych poza normatywnym
czasem pracy, w tym w dni ustawowo wolne od pracy,
– znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) tworzenie i realizacja polityki informacyjnej organów samorządowych Miasta oraz ścisła współpraca w tym zakresie z redakcjami lokalnej prasy i telewizji,,
b) publiczne prezentowanie stanowiska Burmistrza Miasta oraz wyjaśnienie podejmowanych prze niego działań, inicjatyw i programów,
c)komentowanie wydarzeń w mieście w związku z publikacjami prasowymi, programami radiowymi i telewizyjnymi,
d) udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym Miasta w działalności prasowoinformacyjnej,
e) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla dziennikarzy,
f) organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych,
g) przygotowywanie oświadczeń, stanowisk i sprostowań medialnych oraz prasowych,
h) przygotowywanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy,
i) informowanie kierownictwa urzędu o istotniejszych informacjach zamieszczonych w prasie na temat miasta,
j) współdziałanie z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie przygotowywania odpowiedzi i informacji dla mediów,,
k)przekazywanie ogłoszeń i komunikatów urzędowych do publikacji w środkach masowego przekazu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Urzędu,
l) dokumentowanie fotograficzne wydarzeń dotyczących działalności Miasta,
m) redagowanie biuletynów informacyjnych, w tym w postaci internetowej,
n) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1984r. – Prawo prasowe,
o) udostępnianie informacji publicznej.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) pełen wymiar czasu pracy,
2) praca z wykorzystaniem monitora komputerowego oraz urządzeń biurowych,
3) praca administracyjno- biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego,
4)realizacja powierzonych obowiązków będzie wiązała się również z załatwianiem spraw poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Ostródzie,
5) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Ostródzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosił ponad 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) podanie (list motywacyjny) przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
3) CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
6) w przypadku pracy aktualnie wykonywanej należy przedłożyć zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia,
7) podpisane przez kandydata oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
8) podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz niekaralności za umyślne przestępstwa skarbowe,
9)w przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
10) podpisane przez kandydata oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
11) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na druku załączonym do ogłoszenia o naborze.

 

Przed złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy zapoznać się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata. Inne dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez
kandydata.

VI.Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-01-18
b. Sposób, miejsce:
Dokumenty, o których mowa w części V ogłoszenia, należy przesłać w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze Rzecznik prasowy w Urzędzie Miejskim w Ostródzie ”, na adres URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE, ul . ADAMA MICKIEWICZA 24, 14 – 100 OSTRÓDA lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w Punkcie Obsługi Interesanta (parter, pokój 119).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Dokumenty, które zostaną złożone lub wpłyną do Urzędu Miejskiego w Ostródzie po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe

Postępowanie w sprawie naboru prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Ostróda odrębnym Zarządzeniem, która dokona analizy dostarczonych dokumentów w celu stwierdzenia zgodności, kompletności, zawartości i formy dokumentów z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Komisja dokonuje wstępnej selekcji kandydatów na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych, której rezultatem jest określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy analizy na stanowisku objętym naborem. Na selekcję końcową kandydatów składa się szczegółowa analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem optymalnego wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem, która może być uzupełniona o rozmowę kwalifikacyjną ze wszystkimi kandydatami.

W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu, otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie
o miejscu i terminie spotkania. Po zakończeniu ww. czynności każdy członek Komisji przydziela poszczególnym kandydatom punkty, w skali od 0 do 10. Wzór „karty indywidualnej oceny kandydata” stanowi złącznik nr do Regulaminu.

Na zakończenie procedury naboru Komisja wytypuje listę nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów , spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe. Listę wytypowanych najlepszych kandydatów przedstawi Burmistrzowi Miasta celem zatrudnienia wybranego kandydata.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów oraz przedstawienie aktualnego „ zapytania
o udzielenie informacji osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy
informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Ostródzie oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bipostroda.warmia.mazury.pl/).
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane przez okres 4 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie tego terminu, dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne można odebrać po zakończeniu rekrutacji, w każdym czasie osobiście lub na pisemną prośbę mogą zostać odesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z tym zastrzeżeniem, że dokumenty najlepszych kandydatów wytypowanych przez Komisję, zostaną wydane po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.

Ostróda, dnia 05.01.2022 r.
Burmistrz Miasta Ostróda Zbigniew Michalak
KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany przez Burmistrza Miasta; 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24. Tel.
89 642 94 00, e-mail um@um.ostroda.pl
2) w Urzędzie został wyznaczony inspektor ochrony danych, P. Jacek Pietrzyk z którym można się skontaktować pod nr telefonu 89 642 94 30;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b
oraz pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy;
b. realizacji przyszłych procesów rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Pani/pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych,
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane dla realizacji celu wskazanego w pkt. 3 a będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, natomiast dane osobowe przetwarzane dla realizacji celu wskazanego w pkt. 3 b będą przechowywane do czasu zakończenia przyszłych procesów rekrutacji jednak nie dłużej niż 6 miesięcy;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich
danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do przenoszenia danych;
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Panią/ Pana danych osobowych dla realizacji celów wskazanych w pkt. 3 jest dobrowolne i jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, bądź w przyszłych procesach rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji, bądź w przyszłych procesach rekrutacji ;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana osoby skutki
prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką
automatycznie podejmowaną decyzją.

………………………………….

(Miejscowość, data
………………………………………
(Imię i nazwisko)
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………

(adres do korespondencji)
Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w procesie rekrutacji na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Rzecznik prasowy w Urzędzie Miejskim w Ostródzie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
……..…………………………
(podpis kandydata)

 

Więcej informacji pod linkiem —> klik

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.