WIELU CHĘTNYCH NA BUDOWĘ DWÓCH ODCINKÓW S16

W postępowaniu dla odcinka Olsztyn Wschód – Barczewo wpłynęło dziewięć ofert. Najniższą cenę 445,5 mln zł zaproponowało konsorcjum firm Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal z Warszawy oraz Mosty Łódź, najwyższą – 767,6 zł, firma Unibep Oddział Infrastruktury w Białymstoku. Dla odcinka Barczewo – Biskupiec złożono siedem ofert. Najtańszą ofertę, 444,7 mln zł przedstawiło konsorcjum firm Kobylarnia z Brzozy i Stecol z Tianjin w Chinach, najwyższą – 598,5 mln zł, firma Unibep z Bielska Podlaskiego.

Kryteria oceny ofert i terminy realizacji

Dla odcinka Olsztyn Wschód – Barczewo, o długości 11,4 km, złożone oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena (60 proc.) oraz pozacenowe (40 proc.). Na te ostatnie składają się dwa podkryteria. Pierwsze z nich to przedłużenie okresu gwarancji jakości na następujące elementy: wzmocnienie podłoża, korpus drogi, odwodnienie, nawierzchnia (z wyłączeniem warstwy ścieralnej), ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze. Drugie podkryterium to przedłużenie okresu gwarancji jakości na drogowe obiekty inżynierskie wraz z ich wyposażeniem (z wyłączeniem warstwy ścieralnej na obiektach).

Dla odcinka Barczewo – Biskupiec, o długości 18,2 km, kryteria będą miały inną wartość – cena 55 proc., a pozacenowe, które uwzględniają trzy podkryteria, 45 proc. Dwa są takie same jak w przetargu na wcześniejszy odcinek, a trzecie podkryterium jest nowością w działaniach GDDKiA. To zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego w trakcie prac destruktu asfaltowego. Dla obu zadań termin realizacji zamówienia to 39 miesięcy, bez uwzględnienia okresów zimowych w okresie realizacji robót.

Zmiany w dokumentach przetargowych

W przetargach zostały pilotażowo wdrożone zmiany w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) i Szczególnych warunkach kontraktu (SWK) dotyczące m.in. określenia kluczowych elementów kontraktu, przekazania badań geologicznych czy identyfikacji kolizji z istniejącą infrastrukturą. Nowe zapisy przetargowe uwzględniają także konieczność stosowania nowych technologii. Chodzi tu m.in. o maksymalne wykorzystanie destruktu asfaltowego do budowy nowych nawierzchni (przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych) oraz samowystarczalne oświetlenie węzłów, wykorzystujące instalacje do pozyskiwania energii odnawialnej z wykorzystaniem magazynów energii.
Zmiany w dokumentach przetargowych wynikają z ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (wprowadza ona zmiany m.in. w ustawie Prawo zamówień publicznych) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (które obowiązuje od 21 września 2022 r.).

Co zostanie wykonane

W ramach dwóch zadań, w śladzie obecnej DK16, powstanie droga klasy S o długości blisko 30 km. Istniejąca droga zostanie dostosowana do parametrów klasy S, zarówno dzięki dobudowie drugiej jezdni, jak i przebudowie konstrukcji niektórych odcinków istniejącej drogi. Wybudowane zostaną także dodatkowe jezdnie umożliwiające obsługę przyległych terenów. Powstaną nowe węzły drogowe Wójtowo oraz Łęgajny, natomiast węzły Barczewo, Kromerowo i Biskupiec zostaną dostosowane do parametrów klasy S. Inwestycja obejmie także budowę obiektów inżynieryjnych, montaż urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, budowę przejść dla zwierząt, odwodnienia i oświetlenia drogi. Wykonany zostanie system zarządzania ruchem (SZR) wraz z systemem preselekcyjnym (stacja ciągłego pomiaru ruchu). Powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) i obwód utrzymania drogi ekspresowej w rejonie węzła Biskupiec.

Cel inwestycji

Budowa drogi ekspresowej pomiędzy Olsztynem a Biskupcem przyniesie poprawę przepustowości odcinka oraz warunków i bezpieczeństwa ruchu tranzytowego i lokalnego. Poprawie ulegną też warunki transportowe regionu poprzez zapewnienie wydajnych i bezpiecznych połączeń drogowych. Skróci się czas podróży tranzytowych w regionie, a także podróży lokalnych. Nastąpi poprawa atrakcyjności regionu warmińsko-mazurskiego.

S16 w województwie warmińsko-mazurskim

Dwa odcinki, na które trwają obecnie przetargi, to kolejny etap prac nad realizacją S16 w regionie. W budowie znajduje się odcinek Borki Wielkie – Mrągowo, którego całkowite ukończenie szacujemy na I połowę 2024 roku. Na etapie prac przygotowawczych znajduje się odcinek Mrągowo – Ełk. Obecnie oczekujemy na wydanie decyzji środowiskowej dla tego zadania.
Ekspresowa szesnastka połączy najważniejsze ośrodki północno-wschodniej Polski – Suwałki, Augustów, Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iława, Ostróda – z trasami układu południkowego. Stanie się także najkrótszą trasą tranzytową między Berlinem a państwami bałtyckimi. Stanowić będzie główny kanał transportowy regionu dla firm. Umożliwi też łatwiejszy dojazd dla ruchu turystycznego. S16 stanie się kręgosłupem, do którego podłączone są lokalne drogi biegnące na osi północ-południe.

W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.  droga krajowa nr 16/S16 została włączona do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), stanowiącej ogólnoeuropejską sieć transportową, zapewniającej dostępność i łączność wszystkich regionów Unii oraz wzmacniającej spójność społeczną i gospodarczą pomiędzy nimi.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.