ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYCINKI

Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew przez osoby fizyczne, na cele nie związane z działalnością gospodarczą. Zmiana obowiązuje od 17 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) osoba fizyczna zobowiązana jest do dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Ostróda oraz na stronie internetowej w tym linku).
Zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Gminy Ostróda. Jednostka prowadząca sprawę: Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 308, Telefon: (0-89) 6760784
Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów;
2. Mapa lub rysunek określający usytuowanie drzew lub krzewów na nieruchomości;
3. Pisemna zgoda właściciela nieruchomości.
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
  1. Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin drzew lub krzewów.
  2. Organ w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw.
  3. Organ, na wniosek zainteresowanego może przed upływem terminu 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (opłata za zaświadczenie – 17 zł).
  4. W przypadku nieusunięcia drzew lub krzewów przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
  5. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa lub krzewy, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.
  6. Zgłoszenia zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
  7. Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia; przed terminem o którym mowa w pkt 3 lub pomimo sprzeciwu organu będzie skutkowało naliczeniem kary administracyjnej zgodnie z przepisami art. 88 ustawy o ochronie przyrody.
Zgłoszenie nie dotyczy krzewów rosnących w skupiskach poniżej 25 m2 oraz drzew których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.