ZUOK RUDNO Z DOFINANSOWANIEM W KWOCIE 1 275 000 ZŁ

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZDECYDOWAŁ O FINANSOWYM WSPARCIU CZTERECH PROJEKTÓW Z WARMII I MAZUR, KTÓRYCH CELEM JEST POPRAWA EFEKTYWNEGO GOSPODAROWANIA ODPADAMI. ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI WYNOSI PONAD 21,6 MLN ZŁ, Z CZEGO BLISKO 13,7 MLN ZŁ TO UNIJNE DOFINANSOWANIE.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa).

– Ostatnie wydarzenia w naszym kraju jeszcze bardziej uzmysłowiły nam, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Naszym obowiązkiem jest zatem dążenie do zrównoważonego rozwoju oraz ochrona jakości i integralności tego bogactwa. Wybrani beneficjenci od wielu lat angażują się w działania zmierzające do odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Jednak pamiętajmy, że stan otaczającego nas świata zależy przede wszystkim od każdego z nas. Środowisko naturalne jest najcenniejszym dziedzictwem, jakie możemy zostawić przyszłym pokoleniom.

O dofinansowanie mogły się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, samorządy, przedsiębiorstwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne oraz jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Podczas naboru wpłynęło osiem wniosków, natomiast do realizacji wybrano cztery z nich.

Wnioskodawcy mogli pozyskać dofinansowanie m.in. na:

– systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO i zapewniających kompleksowe rozwiązania, m.in. poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów, budowę, rozbudowę lub modernizację: instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku i unieszkodliwiania składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów;
– budowę, rozbudowę, modernizację punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia;
– kompleksową poprawę gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym budowę i modernizację instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
– działania informacyjno-edukacyjne promujące zapobieganie powstawaniu odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów jako element uzupełniający projektów.

Wybrane projekty do dofinansowania:
1. Gmina Rozogi – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rozogach: 2 466 765 zł (całkowity koszt projektu), 1 700 000 zł (kwota dofinansowania),
2. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie – Rozbudowa instalacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie: 16 098 546 zł (całkowity koszt projektu), 9 944 716 zł (kwota dofinansowania),
3. EKO SYSTEM Sp. z o.o. – Instalacja do przetwarzania odpadów niebezpiecznych – budowa instalacji do przetwarzania odpadów pochodzących głównie z czyszczenia separatorów związków ropopochodnych oraz studzienek kanalizacji deszczowej: 1 250 147 zł (całkowity koszt projektu), 762 285 zł (kwota dofinansowania),
4. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. – Uzupełnienie infrastruktury technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.: 1 857 915 zł (całkowity koszt projektu), 1 275 000 zł (kwota dofinansowania).

 

źródło: https://warmia.mazury.pl/

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.