OSTRÓDA. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 15 stycznia 2016 roku, Rada Miejska w Ostródzie winna wybrać w wyborach uzupełniających ławników na kadencję lat 2016-2019 na potrzeby Sądu Rejonowego w Ostródzie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w ilości: 3 osoby.

Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2001 nr 98 poz. 1070) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.  w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Kto może zgłosić kandydata?

Do dnia 5 lutego 2019 r. kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

  1. prezesi właściwych sądów;

  2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

  3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Kto może być ławnikiem?

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względna stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie może być:
1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoba wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokat i aplikant adwokacki;
5) radca prawny i aplikant radcowski;
6) duchowny;
7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusz Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

WZORY DOKUMENTÓW do pobrania pod adresem: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/kategoria/881/wybory-uzupelniajace-lawnikow-na-kadencje-2016-2019.html

– Karta zgłoszenia

– Oświadczenia składane przez kandydata

– Lista osób udzielających poparcia

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Miejskim w Ostródzie  przy ul. Mickiewicza 24 w pokoju nr 214 – Zespól Obsługi Rady Miejskiej  – I piętro,

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 5 lutego 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu (tj. po 05.02.2019r.), a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Urzędzie Miejskim w Ostródzie ul. Mickiewicza 24, 14 -100 Ostróda.

Informacje związane z uzupełniającymi wyborami ławników udzielane są pod numerem telefonu: 89 642 94 21

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby.
UWAGA: Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi kandydat na ławnika.

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
UWAGA: Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

5) listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,

6) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,
UWAGA: Załącznik należy dołączyć do karty zgłoszenia kandydata na ławnika tylko w przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym kandydata jest stowarzyszenie albo inna organizacja społeczna lub zawodowa
UWAGA: Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

7) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
UWAGA: Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie

Jacek Dudzin

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.