PRZYZNAWANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W OSTRÓDZIE

Prezentujemy szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.

§ 1. Przyznawanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:
1) ocenę sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej, w tym ocenę potrzeb świadczeniobiorcy;
2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy przez rodzinę.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie.
§ 2. Cenę 1 (jednej) godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 19,20 zł (słownie: dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy).
§ 3. Usługi, o których mowa w § 1 przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w § 2 zwracają wydatki za usługi w części lub w całości, w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z poniższą tabelą:

§ 5. 1.Osoba zobowiązana do odpłatności może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat.
2. Częściowe zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku:
1) zaistnienia bardzo trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej świadczeniobiorcy, związanej z koniecznością ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych z potrzebami mieszkaniowymi, przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupem lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu dowodami zakupu;
2) realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach projektów lub programów współfinansowanych ze środków unijnych.
3. Całkowite zwolnienie z ponoszonych opłat możliwe jest w przypadku:
1) ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
2) gdy więcej niż jedna osoba w tym samym gospodarstwie domowym wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
3) poniesienia strat materialnych w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej.
§ 6. Opłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są przez osoby zobowiązane do odpłatności w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie lub na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.