URZĄD MIASTA SPRZEDAJE PASSATA

Zobaczcie, może ktoś z Was się zainteresuje. Wyjściowe 7000zł przy założeniu, że auto jest w niezłym stanie, to całkiem dobra cena jak na 2007 rocznik.

Marka/Model: Volkswagen Passat
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
Nr rejestracyjny: NOS 77K9
Rok produkcji: 2007
Nr nadwozia: WVWZZZ3CZ8PO21913
Pojemność silnika: 1984,00 m3
Przebieg: 242400 km
Termin ważności badania technicznego: 07.09.2022

Stan techniczny:
Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu: 89 642 94 07 w godz. od 7.30 do 15.30

Cena wywoławcza wynosi 7 000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych).

IV. Miejsce i termin przetargu:
1) Oferta pisemna powinna być złożona w sekretariacie Urzędu Miasta Ostróda,
ul. A. Mickiewicza 24, 14100 Ostróda.
2) Termin składania ofert upływa dnia 20 grudnia 2021 roku o godz. 10.00.
3) Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim
Ostróda

V. Warunki przystąpienia do przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie
z opisem zawierającym treść: „Oferta na zakup samochodu marki Volkswagen
Passat
Oferta winna być nie niższa niż cena wywoławcza i zawierać następujące

dokumenty:
1/ Formularz ofertowy, określający oferowaną cenę za przedmiot przetargu załącznik nr 1 do ogłoszenia, oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby pod rygorem nieważności.
2/ Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz stanem technicznym pojazdu załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

VI. Kryterium wyboru oferty:
Kryterium oceny ofert 100% cena.

VII. Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy
w Urzędzie Miejskim Ostróda w terminie ustalonym przez sprzedającego.

VIII.. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta
na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.

IX. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze oferty na rachunek bankowy nr: Bank Milenium S.A. PL 19116022020000000501644789 z adnotacją: Zapłata za samochód marki Volkswagen Passat

X. Przekazanie samochodu oferentowi nastąpi protokołem zdawczoodbiorczym
po podpisaniu umowy i dokonaniu przez Oferenta wpłaty na konto Gminy Miejskiej
Ostróda.
XI. Jeżeli oferent nie zgłosi się w ustalonym przez sprzedającego terminie do
zawarcia umowy Gmina może wystawić samochód do ponownego przetargu.

XIII. Informacje dodatkowe.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie wraz z załącznikami opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Miejskiej Ostróda.
Wszelkie koszty związane z nabyciem , opłatami skarbowymi oraz
przerejestrowaniem pojazdu ponosi w całości nabywca w/w samochodu.

XIV. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w
Urzędzie Miasta Ostróda lub pod numerami telefonu 89 642 94 07 w godz. od 7.30
do 15.30.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.