AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W OSTRÓDZIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie jako beneficjent projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne informuje o projektach pozakonkursowych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie –Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV) oraz Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2019).