OSTRÓDA: OSTATNIO ZATWIERDZONE ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA

Publikujemy ostatnie zmiany z budżecie miasta. Miasto uwzględniło w nim ostatnie inwestycje oraz dochód z tytułu sprzedaży węgla w cenie prewencyjnej. To co w obecnym czasie jest znamienne to fakt, że miasto żyje na kredyt, podobnie jak wielu mieszkańców. Dziurę budżetową, miasto zasypie emisją papierów wartościowych.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 059 860,50 zł. 

2.Plan dochodów po zmianie wynosi 183 942 818,50 zł, w tym:
a) dochody bieżące 139 490 449,51 zł,

b) dochody majątkowe 44 452 368,99 zł.

§ 2.1.Zwiększa s plan wydatków o kwotę 9 489 199,74 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 191 561 424,74 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 138 606 479,40 zł,

b) wydatki majątkowe 52 954 945,34 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 50 294 945,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 520 361,34

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 7 618 606,24 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską
Ostróda w kwocie 6 574 047,00 oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 044 559,24.

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2023r.
Zwiększa się dochody w dziale :

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 333 130,49 zł w związku ze sprzedażą węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw
domowych,

700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 196 523,37 w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd i służebności, podwyżki stawek za dzierżawę oraz aktualizacji opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności,

750 Administracja publiczna o kwotę 290,62 zł w związku z uzyskaniem wpływu z funduszu pomocy Ukrainie potwierdzenie tożsamości,

855 Rodzina o kwotę 23 416,00 zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych i składkę zdrowotną,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 550 000,00 zł w związku z planowanym podpisaniem porozumienia „Ciepły dom” zadanie priorytetowe
WFOŚ i GW.

Zmniejsza się dochody:
750 Administracja publiczna o kwotę 43 499,98 środki na zadanie „Dostosowanie potrzeb budynku Urzędu miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób niepełnosprawnych” wpłynęły na rachunek budżetu w 2022 roku i ujęto je w przychodach,

Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów 2 059 860,50 .

Zwiększa się wydatki w dziale:

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 494 840,27 w związku z wydatkami w paragrafach 4210 zakup materiałów i wyposażenia (węgiel) oraz w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych (obsługa),

700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 80 000,00 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami ponoszonymi na wyceny mieszkań przeznaczonych do sprzedaży,

750 Administracja publiczna o kwotę 330 390,47 zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainy 290,62 zł potwierdzenie tożsamości, z koniecznością
dostosowania wydatków (zwiększenie o kwoty niezrealizowane w 2022 roku) na zadania „Cyfrowa gmina” o kwotę 228 882,28 zł i zadanie „Dostosowanie potrzeb budynku
Urzędu miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 1 217,57 z oraz zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz o kwotę 100 000,00
w związku z koniecznością opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

758 Różne rozliczenia o kwotę 2 660 000,00 w związku z wniesieniem wkładów do spółki PWiK Ostróda Sp. z o.o.

801 Oświata i wychowanie o kwotę 17 166,00 w związku z uzyskaniem w 2022 roku odsetek od środków na wypłatę dodatków węglowych ( art. 4 ust. 5 ustawy
o dodatku węglowym), środki te w całości przeznacza się na zwiększenie efektywności energetycznej wymiana oświetlenia na LED w Szkole Podstawowej Nr 4,

855 Rodzina o kwotę 23 416,00 zł, zwiększa się wydatki na świadczenia rodzinne i opłatę składki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5 883 387,00 zł, w związku z wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych o kwotę 93 387,00 zł realizacja
inwestycji pn.: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie, Modernizacja ciepłowni miejskiej w Ostródzie etap I o kwotę 4 000 000,00 zł, wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1000 lecia oraz nadzór archeologiczny 50 000,00 zł, zagospodarowanie Parku
Drwęckiego budowa placu zabaw 140 000,00 zł ponad to zwiększa się wydatki bieżące zakup usług pozostałych 50 000,00zł na utrzymanie zieleni prace melioracyjne,
porządkowe i wycinka powalonych drzew w Parku Drwęckim, dotacje celowe 1 550 000,00 zł program priorytetowy „Ciepły dom.

600 Transport i łączność o kwotę 1 500 000,00zł z paragrafu 6620 dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne do paragrafu 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulica Grunwaldzka, Drwęcka,
Kopernika w Ostródzie”.
801 Szkoły podstawowe o kwotę 1 000,00 zł opłaty na rzecz budżetu państwa środki przesunięto z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych,

851 Ochrona zdrowia o kwotę 90 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe środki przesunięto z paragrafu 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.
Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń wydatków 9 489 199,74 zł.

Sporządziła: 16.01.2023r.
Wioletta Palmowska

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.