TY! STAŃ NA STRAŻY PORZĄDKU W OSTRÓDZIE!

Miasto ogłosiło nabór do Straży Miejskiej. Jeśli tylko czujesz się na siłach by bronić porządku i mienia w pięknej Ostródzie, dołącz do oddziału strażników i wspólnie łapcie niszczycieli przystanków autobusowych i palaczy trawki w szerokich spodniach.

Teraz tak na serio (szanujemy strażników), podajemy szczegóły naboru z Biuletynu Informacji Publicznej:

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miejski w Ostródzie – Komenda Straży Miejskiej
14 – 100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24.
II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wiek – ukończone 21 lat życia,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) wykształcenie co najmniej średnie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
g) niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane
z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe),
h) uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
b) znajomość technik samoobrony,
c) inne kursy i szkolenia przydatne na stanowisku funkcjonariusza straży miejskiej,
d) obsługa komputera pakiet Microsoft Office,
e) prawo jazdy kat. B,
f) umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
g) umiejętność pracy w grupie,
h) odporność na stres,
i) dyspozycyjność
j)znajomość przepisów Ustawy o strażach gminnych, Ustawy o środkach przymusu
bezpośredniego i broni palnej, Ustawy o samorządzie gminnym.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zakresu działania aplikanta (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) należeć będzie wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie ochrony ładu i porządku publicznego wynikających z ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r., oraz z innych aktów wykonawczych w tym aktów prawa miejscowego.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy (praca zmianowa)
2) praca patrolowa na terenie Gminy Miejskiej Ostróda

V. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosił ponad 6%.

VI. Określenie terminu, miejsca składania oraz rodzaju wymaganych dokumentów:
1. podanie (list motywacyjny) o przyjęcie na stanowisko objęte naborem poświadczone własnoręcznym podpisem,
2. CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu
pracy zawodowej,
3. podpisane przez kandydata oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,
6. w przypadku pracy aktualnie wykonywanej należy przedłożyć zaświadczenie pracodawcy
potwierdzające fakt i okres zatrudnienia,
7. podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa
ścigane z oskarżenia publicznego oraz niekaralności za umyślne przestępstwa skarbowe,
8. podpisane przez kandydata oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji na druku załączonym do ogłoszenia o naborze.

Przed złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy zapoznać się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata. Inne dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez kandydata.

Dokumenty, o których mowa w części VI ogłoszenia, należy przesłać w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs na stanowisko urzędnicze Aplikant Straży Miejskiej
w Ostródzie” w terminie do dnia 30 marca 2022 r. do godziny 15.30 włącznie (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu) na adres:

URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE
ul. ADAMA MICKIEWICZA 24
14-100 OSTRÓDA
lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w Punkcie Obsługi Interesanta (parter, pok.
119).

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.