CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA CZYLI KTOŚ MUSI ZAWIESIĆ OZDOBY

Miasto poszukuje firmy która ogarnie temat miejskich ozdób świątecznych.
W zamówieniu przeczytać możemy, że nie tylko wykonawca zobowiązany będzie rozwiesić ozdoby. Będzie musiał także je naprawić. Także jeśli macie w prywatnych zasobach podnośniki, drabiny i ludzi ze smykałką do elektryki – warto zaaplikować.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. W okresie od podpisania umowy do dnia 05.12.2021 r.:

1) dokonanie sprawdzenia dekoracji świątecznych pod względem stanu technicznego, określenie potrzeb w zakresie naprawy;
2) naprawę istniejących elementów świątecznych. Węże świetlne oraz lampki choinkowe do wykonania naprawy zapewni Zamawiający;

3) montaż konstrukcji, transport dekoracji świątecznych w miejsca wskazane przez Zamawiającego, na terenie miasta Ostróda;

4) montaż linek stalowych z uchwytami na słupach, uchwytów do dekoracji latarniowych na słupach;

5) podwieszanie i podłączanie przewodów na linkach stalowych;

2. W okresie od 05.12.2021 r. do 10.01.2022 r.: bieżące naprawy i konserwacja dekoracji (węże świetlne oraz lampki choinkowe do wykonania napraw i konserwacji zapewni Zamawiający).

3. W okresie wskazanym przez Zamawiającego (nie później niż do 10.01.2022 r.):

1) demontaż konstrukcji, transport dekoracji świątecznych w miejsca wskazane przez

Zamawiającego, na terenie miasta Ostródy;

2) demontaż linek stalowych z uchwytami na słupach, uchwytów do dekoracji latarniowych  na słupach,

4. W okresie do 15.01.2022 r.: inwentaryzację ilościową wraz z informacją o stanie technicznym ozdób
po demontażu, zakończoną sporządzeniem protokołu.

5. Montaż i demontaż dekoracji świetlnych należy wykonać przy użyciu podnośnika.

6. Montaż i demontaż ma być wykonany przez osoby posiadające uprawnienia elektryczne do eksploatacji, do 1 kV (np. SEP), pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia elektryczne do dozoru (np. SEP).

7. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu
zamówienia, w tym koszty transportu, robocizny.

2
8. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

9. Podstawę wyliczenia ceny oferty stanowi treść informacji o zamówieniu wraz z załącznikami.

10. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty wynikające wprost lub pośrednio z innych okoliczności wymienionych w informacji o zamówieniu, a bez których nie  można prawidłowo wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także ewentualny koszt uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków technicznych, itd. Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego.

11. Odtworzenie miejsc montażu ozdób świątecznych odbędzie się na zasadzie wskazania miejsc i
rodzaju montowanych ozdób przez Zamawiającego.

12. Wykonawca może przed terminem składania ofert dokonać oględzin elementów ozdób
świątecznych, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.