TRWA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Po zwolnieniu Juliana Pawłowskiego dotychczasowego dyrektora CK w Ostródzie (które rozeszło się wielkim echem i sprzeciwem wielu mieszkańców i instytucji), Miasto Ostróda ogłosiło konkurs na owe stanowisko.

Poniżej podstawowe wymagania i informacje:

 1. Informacje o warunkach pracy:
  1) wymiar czasu pracy: pełny etat
  2) zatrudnienie: na podstawie powołania, zawarte na czas określony, tj. 7 lat. Warunkiem powołania jest uprzednie uzgodnienie warunków finansowych pomiędzy Organizatorem a wyłonionym Kandydatem.
  3) miejsce wykonywania pracy: Centrum Kultury w Ostródzie ul. Adama Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda.
 2. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
  1) zarządzanie i realizacja zadań statutowych Centrum Kultury w Ostródzie,
  2) bieżące kierowanie działalnością Centrum Kultury w Ostródzie i reprezentowanie instytucji na zewnątrz;
  3) wyznaczanie, w uzgodnieniu z Burmistrzem, kierunków działania i rozwoju Centrum Kultury w Ostródzie w ramach prowadzonej działalności bibliotecznej i kulturalnej oraz realizacja programu działania określonego umową, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w ramach działań statutowych;
  4) kierowanie gospodarką finansową instytucji;
  5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum Kultury w Ostródzie;
  6) współpraca z innymi instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta;
  7) administrowanie powierzonymi obiektami;
  8) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
  9) realizacja sprawozdawczości budżetowej oraz statystycznej instytucji kultury;
  10) organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych oraz wystaw;
  11) nadzór nad prawidłowym przebiegiem imprez;
  12) prowadzenie aktywności kulturalnej poprzez działalność zespołów artystycznych, kół, sekcji artystycznych;
  12) sprawowanie kontroli zarządczej;
  13) wykonywanie innych poleceń służbowych organizatora.
 3. Wymagania obowiązkowe (kryteria niezbędne):
  1) obywatelstwo polskie,
  2) wykształcenie wyższe magisterskie,
  3) 5 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
  4) min. trzyletnie doświadczenie w działalności w obszarze kultury,
  5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku,
  8) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Centrum Kultury w Ostródzie,
  9) znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządowych instytucji kultury (w tym: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o imprezach masowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks pracy),
  10) znajomość statutu Centrum Kultury w Ostródzie.
 4. Preferowane kwalifikacje dodatkowe:
  1) wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności menadżerstwo lub zarządzanie, zarządzanie instytucjami kultury,
  2) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
  3) znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) w stopniu co najmniej komunikatywnym,
  4) znajomość zagadnień kontroli zarządczej w JST,
  5) kreatywność, dyspozycyjność.
 5. Oferty kandydatów powinny zawierać: 1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 2) list motywacyjny; 3) CV; 4) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych; 5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (m.in.: kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie z obecnego miejsca pracy, umowy cywilnoprawne, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, zaświadczenia o odbytych stażach i praktykach); 6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym; 7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; 8) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe; 9) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznym, 10) autorskiego programu działania i rozwoju Centrum Kultury w Ostródzie na okres 7 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych, zawierający m.in.: a) misję (jako nadrzędną ideę istnienia instytucji, sformułowaną i odwołującą się do dorobku Centrum Kultury i działalności wynikającej z jego statutu, a także uwzględniająca rolę, jaką pełni lub powinna pełnić ta instytucja, jako samorządowa instytucja kultury; wizję (obraz instytucji kultury – jej sytuację, wizerunek, pozycja w przyszłości (za okres 7 lat,) oraz cele długoterminowe, krótkoterminowe oraz konkretne działania służące ich realizacji, b) propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury na terenie Miasta Ostróda, c) koncepcję współpracy z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, grupami nieformalnymi, jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Ostróda, artystami, twórcami, d) określenie zasad polityki zatrudnienia,
  e) źródła finansowania działalności Centrum Kultury w Ostródzie. 11) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na druku złączonym do ogłoszenia o naborze. Przed podpisaniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy zapoznać się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
  Dokumenty wskazane w pkt 5 powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
 6. Termin i miejsce złożenia ofert:
  Oferty kandydatów zawierające wszystkie dokumenty wskazane w pkt 5 należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją:
  „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie”
  w Urzędzie Miejskim w Ostródzie lub przesłać na wyżej wymieniony adres: Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2020 roku do godz. 15.30. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

Więcej informacji pod linkiem: kilk 

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.