UWAGA STUDENCI I UCZNIOWIE POBIERAJĄCY RENTĘ RODZINNĄ!

Uczniowie i studenci pobierający rentę rodzinną muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. 

Wszyscy uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną muszą dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie potwierdzające kontYunuowanie nauki. W przypadku braku zaświadczenia, wypłata świadczenia zostanie wstrzymana. Jeśli nauka zostanie przerwana, a ZUS nie będzie poinformowany, świadczenie trzeba zwrócić łącznie z należnymi odsetkami.

 Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego emeryta, rencisty lub osoby, która spełniała warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń. Za uprawnionych członków rodziny uznaje się dzieci własne, dzieci małżonka i dzieci  przysposobione. Prawo do takiej renty mają także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności. Wyjątkiem są dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Uprawnionym przysługuje jedna, łączna renta, która w razie konieczności jest dzielona między nich w równych częściach.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, renta będzie wypłacana aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów, wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

Renta wypłacana jest przez rok szkolny i okres wakacji. Zaraz po wakacjach, bądź jeszcze w trakcie ich trwania, uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w Zakładzie wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Zaświadczenia takie wydaje placówka, w której dziecko kształci się. Jeżeli szkoła lub uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas. W  tym czasie ZUS ma prawo do kontroli czy nauka jest faktycznie kontynuowana.

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w ZUS-ie najpóźniej we wrześniu. Natomiast studenci mają na to  czas do końca października. Zatem, aby renta wypłacana była bez przerwy, należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.

Jeśli uprawniony do renty uczeń lub student przestanie się uczyć, musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS, w celu wstrzymania wypłaty świadczenia. Jeśli nie zawiadomimy ZUS-u o okolicznościach mających wpływ na wysokość lub prawo do renty, będziemy musieli zwrócić nienależnie wypłacone nam świadczenia z ustawowymi odsetkami.

 

Jeżeli pobieramy rentę rodzinną musimy zawiadamiać ZUS również o osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia i jego wysokości w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku, zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego, pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej, zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła już 16 lat – czyli o wszystkich zmianach mających wpływ na wypłacane świadczenie – informuje Anna Ilukiewicz rzecznik ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.