TADEUSZ CZYCZEL DYREKTOREM OCSIR NA CZAS NIEOKREŚLONY

Tadeusz Czyczel został zatrudniony na czas nieokreślony przez Zbigniewa Michalaka na stanowisku Dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Zatrudniam Pana Tadeusza Czyczela na stanowisko dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie na czas nieokreślony od dnia 19 czerwca 2020 r.

Upoważniam dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie do działania w imieniu Gminy Miejskiej Ostróda w zakresie czynności zwykłego zarządu nie stanowiących wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej lub Burmistrza Miasta, a w szczególności:
1. składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Ostróda w zakresie działalności i ustawowych zadań kierowanej jednostki;
2. występowania w imieniu Gminy Miejskiej Ostróda przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością jednostki i udzielania pełnomocnictw procesowych w zakresie działania jednostki radcy prawnemu lub adwokatowi;
3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów w ramach planu finansowego, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10.000 zł, po uzyskaniu kontrasygnaty głównego księgowego lub upoważnionej przez niego osoby;
4. przygotowywania, wszczynania i przeprowadzania postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych przez Gminę Miejską Ostróda związanych z działalnością Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie oraz reprezentowania Gminy Miejskiej Ostróda w postępowaniach wszczętych na skutek wniesienia środków odwoławczych w sprawach udzielania zamówień publicznych przez Gminę Miejską Ostróda związanych z działalnością Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji;
5. występowania w imieniu Gminy Miejskiej Ostróda związanych z działalnością Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przed wszystkimi przedsiębiorstwami, bankami i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi;
6. udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie objętym niniejszym pełnomocnictwem;
7. wyznaczania zastępstwa w razie swojej nieobecności w zakresie objętym niniejszym pełnomocnictwem.
§ 3
Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 2, udzielone zostaje na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo rozwiązania stosunku pracy.
§ 4
Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.
§5
Traci moc Zarządzenie nr 234/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie i udzielenia pełnomocnictwa.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.