JEST ZGODA NA PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI W KĄTNIE

Starosta Ostródzki decyzją z dnia 15.09.2020 r. udzielił zezwolenia Inwestorowi – Gminie Ostróda na realizację inwestycji drogowej polegającej na: przebudowie nawierzchni drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno.

Określenie linii rozgraniczających teren pasa drogowego:

obręb 13 Kątno gm. Ostróda, działki nr: 115/1, 117/3, 135/1, 123/1, 127, 77/3 (z podziału 77/2), 74/16
(z podziału 74/2), 38/21 (z podziału 38/3), 38/23 (z podziału 38/16), 38/25 (z podziału 38/17), 51/1
(z podziału 51), 55/5 (z podziału 55/1), 64/7 (z podziału 64/3), 64/9 (z podziału 64/4), 64/11 (z podziału 64/6), 47/22 (z podziału 47/4), 44/1 (z podziału 44);

Nieruchomości stanowiące tereny wód płynących usytuowane częściowo w liniach określających teren inwestycji nie wymagające podziału: obręb 18 Mała Ruś, gm. Ostróda działka nr: 169/1

(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału; w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać w w/w sprawie uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pokój Nr 436 w godzinach pracy urzędu.

Zapoznanie z treścią tej decyzji nie jest obowiązkowe

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.