STAROSTWO ZATWIERDZIŁO PROJEKT CENTRUM HANDLOWEGO W GÓRCE

A więc postępuje proces budowy potężnego Centrum Handlowo-Usługowego w Górce i po części w Ostródzie przy węźle dróg S7 i S16.

Zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla ACE 10 Sp. z o. o. na budowę CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWEGO w Górce gm. Ostróda wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz z infrastrukturą zewnętrzną: wewnętrznym układem komunikacyjnym, parkingiem, siecią kanalizacji sanitarnej, przyłączami kanalizacji sanitarnej, kanalizacją kablową, zbiornikiem wody na cele pożarowe z pompownia kontenerową, zbiornikiem retencyjno-rozsączającym, pylonem reklamowym, murami oporowymi na działkach nr 19/4,20/7, 20/9, 21/8, 87/7 obr. Górka, gm. Ostróda.

  1. inwestor jest obowiązany ustanowić kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
  2. roboty budowlane realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-budowlanym.

UZASADNIENIE

Inwestor wnioskiem z dnia 03.01.2022 r. (data wpływu 04.01.2022 r.) wystąpił o pozwolenie na budowę CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWEGO w Górce gm. Ostróda. Do wniosku inwestor dołączył projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Starosta Ostródzki zawiadomił strony pismem z dnia 26.01.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w w/w sprawie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, zgłaszania uwag i wyjaśnień.

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany został sporządzony i sprawdzony.   Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ustaleniami uchwały Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej Nr 7 oraz z przepisami techniczno – budowlanymi.  W projekcie budowlanym uwzględniono wymagania ochrony środowiska określone decyzją Wójta Gminy Ostróda z dnia 12.07.2021 r., znak: RGP.6220.13.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach.
W trakcie postępowania administracyjnego organ stwierdził, że inwestor spełnił wymagania określone ustawą Prawo budowlane, a więc wydanie decyzji było zasadne.

Z up. STAROSTY
Daniel Ruciński
Dyrektor
Wydziału Budownictwa i Architektury

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.